Календарь событий

24 июня 2022

Намыс эте билиуню ачыкълагъан адетлерибиз

Бу жазыуланы автору – малкъар халкъ кёчгюнчюлюкге тюшгенде киши жеринде туугъан Асанланы Мухажирни жашы Орусбий Нальчикде Республикалы клиника больницада отоларинголог болуп ишлеп тургъанды.

Хыны сёлешген, тюртген да жууапха тартыллыкъды

Ахыр кезиуде инсанла властьны келечиси ишчи борчун толтургъанын биле тургъанлай, анга чабыуул этгенлерини юслеринден билдириуле кёпден-кёп болуп барадыла. 

Чёрчекликни ачыкълагъан оюнла

Халкъыбызда бурундан бери сакъланып келген оюнла бла сизни андан ары шагъырей этерге сюебиз. 

Солуу файдалы болур ючюн

Кюн жылынып, кёпле солуугъа хазырланып, пётевкала алып башлагъандыла. 

Хорлагъанла Россейни биринчилигине къатышырыкъдыла

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре, бу кюнледе Севастополь шахарны дзюдо федерациясыны саугъалары ючюн битеуроссей эришиуле ётгендиле. 

Республиканы жаш тёлюню ишлери жаны бла министрине Азамат Люев салыннганды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков  Азамат Люевни Къабарты-Малкъар Республиканы жаш тёлюню ишлери жаны бла министрине салыуну юсюнден указгъа къол салгъанды. 

Энчи сакъланнган жерлени айнытыугъа волонтёрланы къошумчулукълары

Кёп болмай  Къабарты-Малкъар  бийик-тау заповедникде тёрели волонтёрланы лагери программа болгъанды. Аны биринчи сменасына   Россейни география обществосуну «ЮНЭК»   жаш тёлю клубуну  келечилери бла экология-биология араны  (ЭБЦ) педагоглары  къатышхандыла. 

Сейир ахчала

Австралия къыралны ондолларлыкъ ахчасын эки тенг этип жыртсанг окъуна да, ол кючюн тас этерик тюйюлдю. 

Жаныуарлагъа вакциналадан къытлыкъ боллукъ тюйюлдю

Жаныуарланы аурууладан бакъгъан тыш къыраллы вакциналаны кёп къалмай бар тюрлюлери Россейни кесинде да чыгъарыладыла. Бу сферада импортну толусунлай алышыу борч бюгюнлюкде жокъду. Аны юсюнден Санкт-Петербургда алгъаракъда бардырылгъан экономика форумда Россельхознадзорну башчысы Сергей Данкверт айтханды. «Кертиси алайды: бизни къыралда аллай вакциналаны аслам тюрлюсю чыгъарылады. Аутогенный вакциналаны (ауруу жайылып башлагъан кезиуде этилген) жарашдырыу жаны бла уа Россейни бек уллу онглары бардыла», - дегенди ол.

Тарых магъаналы ангылаула бла байламлыкъ, буруннгудан келген адет-тёрелерибизни тамырлары

Малкъарлыланы къурманлыкъ адетлери бла байламлы бу материалны ал кесеги 21 июньну номеринде басмаланнганды.

Сый къанганы артында

Хапарыбызны баш ёзегине къайта, хант юлюшню энчилиги неде болгъанын белгилейик, аны юсюнден оюм этейик. Хант юлюшню энчилиги аны сыйындады дегенликни дайым да эшитген болурсуз барыгъыз да.

 Къууанчха не кёп мал союлса да, къурманлыкъ мал хар заманда да бир болады. Малкъарлыла къурманлыкъ малгъа къойну соядыла.

Коммунал инфраструктураны айнытыргъа алланып

 Кёп болмай  КъМР-ни Контроль-эсеплеу  палатасы коммунал мюлк инфраструктурада  болумну тинтип проблемаланы ачыкълагъанды эм ала бла байламлы  эсгертиуле да этгенди.