Календарь событий

03 июня 2022

Адет -тёрени да унутмай

Бызынгыны мектебинде манга кёп кере болургъа тюшгенди. Хар  баргъаным сайын жангы затлагъа тюбейме. Аны  айтханым, андагъы устазла   алгъа итиннген,  алчы  сынауну, жангы амалланы кенг хайырланнган адамладыла.

Айлыкъ, жашау этерге жетерик эм аз ахчаны ёлчеми да кёбейтилгендиле

Регионлада парламентлени ишчи болжаллары 5 жылгъа жетдирилгендиле. Аланы жууаплылыкъларын кезиуден алгъа тохтатыуну низамы да белгиленнгенди.

Жай солуу кезиуге энергообъектлени хазырлауну юсюнден сёлешиннгенди

Москвада КъМР-ни Башчысы Казбек Коков «Россети» ПАО-ну генеральный директору Андрей Рюмин бла ишчи тюбешиу бардыргъанды. Аны кезиуюнде республикада электросеть комплексни айнытыуну, активлени бирикдириуню онглары сюзюлгендиле эмда  жай солуу кезиу башланыргъа энергообъектле къалай хазырланнганларына къаралгъанды.

УУЧУ ЗАУУРБЕК БЛА ШАЙТАНЛА

КъМР-ни халкъ жазыучусу Тёппеланы Алим «Къарачай-малкъар уучу фольклор» деген аты бла китап чыгъарыргъа умутлу эди. Бу таурух ол эл-элледе жыйгъан халкъ ауузда айланнган таурухладан бириди.

Къырал чекден ётген кезиуде даулашла чыкъмаз ючюн

Акъылбалыкъ болмагъанла тыш къыралгъа чыкъгъан кезиуде къаллай жорукъла бардыла? Соруугъа жууапны РФ-ни ФСБ-сыны Чекчи службасыны КъМР-де Управлениясыны пресс-службасындан бередиле:

Электрокючге уллу кёллю болмазча

Элбрус районда электрокюч сетьлени келечилери Тырныауузда ючюнчю номерли орта школну окъуучулары бла тюбешгендиле. Аны кезиуюнде энергетикле алагъа токну, аны магъанасыны, къоркъуулу болгъаныны юсюнден кёп хапар айтхандыла.

Маллагъа, адамлагъа да къоркъуулу бруцеллёз

Бруцеллёз деп - жукъгъан, малладан адамлагъа кёчген, кеси да кёпге созулгъан ауруугъа айтадыла. Ол Россейде бар регионлада табылады. Специалистле айтханнга кёре, маллагъа не бла аманды десегиз, ауруу асламысында кесин кёргюзтмейди, ол кезиуде уа башха маллагъа жугъады

100 жылдан атлагъанда да – сыфатлары жаш

Филиппинский тенгизде дунияда эм кёп жашагъан адамланы айрыкамлары барды. Анда Окинава атлы японлу жерчикде жыл санлары жюзден атлагъан беш жюзге жууукъ адам турадыла.

сёз экономика политиканы юсюнден баргъанды

КъМР-ни Парламентини экономика политика,  инновация айнытыуну эм предпринимательство жаны бла комитетини жыйылыуу болгъанды.

Халкъны ыспасына тийишлиле

Бу материалны газетге Огъары Чегемден Газаланы Исхакъ жиберген эди. Ол издания бла кёп жылланы байламлыкъ жюрютгенди, малкъар халкъны тарыхыны, аш-суу хазнасыны, Чегем аузунда жашагъанланы юсюнден да кёп статьяла, зарисовкала жазгъанды.  Орта Азиядан бла Къазахстандан  къайтып келгенден сора  тау эллерибизде жангыдан къуралгъан школлада окъутурукъ устазланы хазырлау къалай баргъаны бла байламлы тарых магъанасы болгъан билдириу, окъучуларыбызгъа сейир болур деп ышанабыз.