Календарь событий

16 июня 2022

Жангыртылгъан поликлиникагъа къарагъандыла

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков саулукъ сакълауну биринчи звеносун жангыртыу программа бла ремонт этилген биринчи сабий поликлиникагъа бла Нальчикде Б. Хмельницкий атлы орамда орналгъан экинчи номерли поликлиниканы филиалына къарагъанды.

«Сынаула жаланда окъуучуну билимин ачыкълап къоймай, аны устазыны ишини даражасын да баямлайдыла»

Усталыкъ бла байламлы сайлауларын бош анстан этмегенлерин ачыкълап,  тюрлю-тюрлю конкурслада айырмалылыкъларын кёргюзтген жаш устазларыбыз арт кезиуде бизни кёллендиргенлей келедиле. 

Тири болуу, башламчылыкъла этиу-жетишимликни мурдоруду

Черек районну Бабугент элинде экология жаны бла таза гара суула къуюлгъан «Babugent» завод ачылгъанлы бир ненча жыл толгъанды.

Минги тауну тёгереги бла – квадроциклледе

  Республиканы Курортла эм туризм министерствосунда квадроциклледе «Россейни хазнасы. 

Миллет проектле къалай толтурулгъанларына къарагъандыла

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны штабыны жыйылыууна къатышханды. Аны РФ-ни Правительствосуну Председателини орунбасары Марат Хуснуллин бардыргъанды.

Ныхытлы жолуму жулдузу

 «Заман» газетге жазылыу компания бошала турады. Ол ана тилибизде чыкъгъан жангыз газетди. Алай аны магъанасын кёпле ангыламайдыла.

Ата журтуну керти жырчысы

Гыттыуланы Исмайылны жашы Магомет 1916 жылда туугъанды.