Календарь событий

23 июня 2022

Къонакъбайлыгъыбыз, адамлагъа болушургъа хазырлыгъыбыз аламат ышанды

 «Тёгерекде дуниягъа къара. Ол тюшледен къайда сейирди», - дегенди Рэй Брэдберри.

Къырал эсепге салынмагъан транспортну жюрютген жууапха тартылады

КъМР-де жолда жюрюуню къоркъуусузлугъуну инспекторлары «Къырал номер» ангылатыу ишни башлагъандыла.

Багъалы темирлени юсюнден тюзю эм терси

Алтын бла кюмюш не заманда да багъалы затла болгъандыла. 

Тенглерин урушха ашырып, кеси юйде къалыргъа ахырда сюймегенди

Огъары Малкъардан Атабийланы Алийни жашы Исмайыл кесини заманына бек билимли адам болгъанды. Ол Мухолда орта школну бошагъандан сора Нальчикде Къабарты-Малкъар пединститутну тарых факультетин тауусханды. Жыл санына къарамай, эсли жаш адамны КПСС-ни Черек райкомуну биринчи секретарыны болушлукъчусуна тийишли кёргендиле, ол комсомолну райкомунда  ишлеп тургъанды.

Жанына къоркъуу чыкъгъанда да, ачыгъаннга болушургъа ашыгъып

Хаджиланы Азнор Россейни МЧС-ни Элбрус бийик тау излеу-къутхарыу отрядыны биринчи класслы къутхарыучусуду. 

Жангыртылгъан жоллада кемчиликлени юслеринден билдиригиз

Битеуроссей халкъ фронтну (ОНФ) Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечилери Нальчик шахар округну жер-жерли администрациясына жоллагъа этилген ремонтха игирек эс бурургъа чакъыргъандыла. 

«Сабийлени патриот ниетде юйретиуге аслам эс бурабыз»

Долинскде 8-чи  номерли мектебинде сабийлени патриот ниетде юйретиу жаны бла уллу иш бардырылады. 

Полициячыла солуу лагерьни жокълагъандыла

«Къабарты-Малкъар наркотиксиз» акцияны чеклеринде Россейни Ич ишле министерствосуну  Элбрус районда бёлюмюню къуллукъчулары Тырныауузну 6-чы номерли орта школунда солуу лагерьге къонакъгъа келгендиле.

Жангы окъуу жылгъа чырмау чыкъмазча

Кёп болмай КъМР-ни Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министри Анзор Езаов эм Бахсан муниципал районну администрациясыны башчысы  Артур Балкизов тынгылы  ремонт этилирге керек  школлада  болгъандыла.