Календарь событий

15 июня 2022

Республикада орамла бютюн айбат боллукъдула

Тапландырыла тургъан объектлеге къарау бла байламлы ишчи жолоучулугъуну юсюнден КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кесини телеграм-каналында хапарлагъанды:

Токну къоранчларын азайтыу

«Россети Шимал Кавказ» компания бизни республикада электрокючню эсеплеген жангы системаны юч муниципалитетде сынам халда ишлетип кёргенди.

Эл амбулаториялагъа жангы улоула берилгенгдиле

«Саулукъ сакълау» миллет проектни «Саулукъ сакълауну биринчи звеносун игилендириу» регионал программасына тийишлиликде КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосу республиканы 7 районуну эллерини амбулаторияларына бла ФАП-ларына деп «Нива» эм «Гранта» маркалы оналты женгил халлы автомашина сатып алгъандыла.

Къабарты-Малкъарны ариу жерлерини суратлары бла - открыткала

Россейни кесинде туризмни айнытыр муратда Ростуризм Россейни Почтасы эм Орус география общество бла бирге къыралыбызны ариу жерлерини суратлары бла открыткала чыгъаргъанды.

Мураты алгъа талпындырады

Проект-илму ишни бардырыу Тырныауузну 5-чи номерли гимназиясында билим бериуню биркесегиди.

Ахчаны жюрютюрге гитчеликден юйренирча

Россейни Банкы быйыл жаз башында бизни республикада 235 орта школда финанс окъуулулукъну дерслерин бардыргъанды. 

Машиналагъа, солугъанлагъа да таплыкъгъа

КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосундан билдиргенлерича, «Прохладный - Бахсан – Элбрус» федерал жолда 800 машинагъа тохтар жерни къурау  башланнганды.

Элбрус райондан

Юлгюлю юйюрлени санында

Тамблагъы кюннге таукел къарай

Бизни къыралда битеу керекли аш-азыкъладан хар не да элпекди. 

Къоркъуусузлукъну жорукъларын къатлай

Ташлы-Таланы школунда къуралгъан лагерьде солугъан сабийлеге къонакъгъа полициячыла баргъандыла. 

Жалгъан аракъыны сатхандыла

Республиканы 9 инсаны къырал марка салынмагъан аракъыны законсуз сатханлары ючюн сюдлюк болгъандыла.

Гюл бахчала, гара суула, айбат майданла

Быйыл Къабарты-Малкъарны 100- жыллыгъына  Нальчикни жети скверинде беш минг терек, юлкю эм гюлле  салынырыкъдыла.

Огъары Малкъардан Аушигер башына дери

 Озгъан  байрым  кюн Къашхатауда Маданият юйню аллында, Россейни кюнюне аталып, жыйылыу болгъан эди. 

Спортчулагъа иги хорламланы тежегендиле

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре, бу кюнледе Чегем шахарда орналгъан физкультура-саулукъ кючлеу комплексде сумодан Чегем районну биринчи ачыкъ чемпионаты бла биринчилиги ётгенди.

Къаламны сауутха алышындырып

Уллу Ата журт уруш башланнган кюннге

Ата журтубузгъа кертичи болургъа ант этгендиле

«Мен - Россейни инсаныма» патриот акцияны чеклеринде Нальчикни администрациясында 14 жыллары толгъан жаш адамлагъа РФ-ни инсаныны паспорту берилгенди.

Ишсизлик ючюн тёлеулени законсуз алгъанны жууаплылыгъы

Законлагъа бузукълукъла этип, инсанла уруннганларыны, ишге тохташханларыны юслеринден шартланы букъдуруп, ишсизлени тизмесинден кетерилмей, тёлеуле алып тургъан кезиуле бардыла.

Къыралына керти къуллукъ этген

Жанкишиланы Саламгерийни жашы Хасан 1923 жылда Тёбен Чегемде туугъанды.