Календарь событий

01 октября 2022

Жетишимлери бла къууандырады

Озгъан ыйыкъда Нальчикде каратени зёндакай тюрлюсюнден республикалы турнир ётгенди.

Чыгъармачылыкъны отун ышыра

Прохладный  шахарда «Махонька эм аны шуёхлары» деген жандауурлукъ фонд ишин бардырады. 

Халал къыйынны жашауну ёзегине санай

Къарты бар юйню берекети, турмушу да башхаракъ болгъанын абаданларыбыз ёсе келген тёлюге айта, эсгерте тургъанлары бошдан болмаз. Ол ышан бла ала жаш адамланы кеслеринден таматалагъа  хурмет берирге, аланы багъаларгъа, ала тюшюндюрген затлагъа сакъ болургъа юйренедиле.

Къобузчугъа кёре – тепсеу

Башийланы Алий-Солтанны къызы Фатима республиканы жамауатына эрттеден да белгили адамды.