Календарь событий

04 октября 2022

Курсантла гитлерчилеге Къара тенгизге жолну жапхандыла Кавказ ючюн къазауатны 79-жыллыгъына

РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Чекчи управлениясыны мекямларындан биринде быллай жазыуу бла мермер таш тагъылыпды: «Уллу Ата журт урушну жылларында мекямда Урюпинск жаяу аскер училищени штабы орналгъанды».

Къоркъуу тюшгенде, алгъа чыкъгъанды

2005 жылда 13 октябрьде Хамзат, хар замандача, къол-бет жуууп, эшикге чыгъып, юйлерини аллында сыртны башындан Нальчик черекге къарап сюеледи. Жылны бу кезиуюнде  черекни жагъасында ёсген юлкюле, терекле да  тюрсюнлю, ариу бет аладыла. Алагъа  сырт башындан келип тийген кюн а бютюнда ариу этеди. Хамзат  алай чыгъып, сюелирге , зарядка бла санларын  тирилтирге, кеси ишлеген турникде  тагъылыргъа  бек  сюйюучю эди…

Бий-Мырзаны къаласы

Бий-Мырза, Салал айтхан ырандан къутулуп, ол бекленип тургъан жерге къарагъанды.

Артта уялыргъа тюшмез ючюн

 «Россей Федерацияны Уголовный кодексине эм энчи законодательный актларына тюрлениуле кийириуню юсюнден» 207-чи номерли федерал законнга тийишлиликде пособияланы, компенсацияланы, субсидияланы эм башха социал тёлеулени хыйла бла алгъанла, жалгъан шартла бергенле эм тёлеулени тохтатыугъа келтирген информацияны жашыргъанла уголовный жууаплылыкъгъа тартылыргъа тийишлидиле.

Созайланы Сафар – къаялагъа ёрлеуде биринчи

Кисловодск шахарда къаялагъа ёрлеуден юниорланы араларында СКФО-ну чемпионаты къуралгъанды.  Анга округну регионларындан 10-15-жыллыкъ  спортчуладан 50-ге жууугъу  къатышхандыла.

Болжаллары озгъан борчланы законнга бузукълукъ этмей жыярча

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасыны жыйылыуунда «Болжалы озгъан борчну тёлеуде инсанланы эркинликлерин эм законлу сейирлерин къоруулауну юсюнден» федерал законнга кийирилген тюрлениулени бла «Микрофинанс ишни бла микрофинанс организацияланы юсюнден» федерал законну тинтгендиле.

Казбек Коков къурулуш ишле бла байламлы штабны жыйылыуун бардыргъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков капитал къурулуш ишле бла байламлы ыйыкъ сайын бардырылыучу штабны жыйылыуун бардыргъанды.

Терек бахчачыла бай тирлик сакълайдыла

Республикада терек бахчачылыкъ мюлкледе алмаланы къыш сортларын жыйыу башланнганды. КъМР-де ёсдюрюлген жемиш эмда наныкъ продукцияны арасында быллай алмала аслам жерни аладыла, дегендиле регионну Эл мюлк министерствосунда.