Календарь событий

13 октября 2022

Инфарктны ызындан инсульт нек болады?

Инфарктдан сора – инсульт. Ол тюрлю осал ишден къалай кери болургъа боллугъу врачланы кёплери биледиле. Алай аны юсюнден кёбюсю айтмайдыла. Биз бюгюн аны юсюнден Нальчик шахарда ючюнчю номерли поликлиниканы терапевти Къалабекланы Эльмира бла ушакъ этебиз.

- Эльмира, инфарктны бла инсультну баш сылтаулары недиле?

Жигитликлери унутуллукъ тюйюлдю

Тырныауузда Эсгериуню майданында 2005 жылны 13 октябринде ич ишлени органларында къуллукъ эте тургъанлай ёлгенлеге жораланнган бушуулу митинг болгъанды. Анга  Элбрус муниципал районну жер-жерли администрациясыны башчысыны къуллугъун толтургъан Сотталаны Къурман, Жер-жерли самоуправленияны советини таматасы Тохаланы Хыйса, КъМР-ни Парламентини депутатлары Ахматланы Мурадин бла Хасаитланы Лиза, жамауат эмда билим бериу организацияланы, культураны, спортну эмда саулукъ сакълауну келечилери, Россейни МВД-сыны Элбрус районда Бёлюмюню энчи къаууму  бёлюмню таматасы Шауаланы Арсенни башчылыгъында къатышхандыла, школчула, жамауат да жыйылгъандыла.

Мураты – Олимпиадада хорларгъады

Жаш спортчу Гайыланы Омар дзюдода жетишимлери бла белгилиди. Спортну бу тюрлюсю бла он жылында тренерле Дмитрий Ивановда бла Анзор Апхудовда кюрешип башлагъанды.    

Соруула бла «исси телефоннга» сёлеширге боллукъду

 Россейни Пенсия фондуну регионда Баш управлениясына «исси телефон» бла сёлеширге боллукъду, аны номери: 8-800-600-01-84.

Назмула, жырла, саугъала да

Бу кюнледе Нальчикде Мечиланы Кязим атлы къырал жаш тёлю библиотекада «Китапны бетлерин барыбыз да бирге ачайыкъ» деген ат бла байрам озгъанды.

«Кесими энчи жолум болса сюеме»

Спортну кюч тюрлюлеринде Тетууланы Жамалны жашы Камил жетишимли болгъанды, Россейни спортуну усатысыны нормативин толтургъанды. 

Бешжыллыкъ сабийден башлап таматалагъа дери

Республикада «Къоркъууузлукъну лабораториясыны» жангы арасы ишлеп башлагъанды. 

Таза жюрекден чыкъгъан поэзия

Белгили поэт Инна Кашежева 1944 жылда Москвада туугъанды. 

Барыбыз да сюйген конфетле

Конфет сюймеген хазна адам болмаз. Шоколад, мармелад, леденец, ириска…биз аланы къадар тюрлюлеринден бирин болмаса да башхасын жаратабыз. Алай эсе уа 18 октябрь бизни барыбызгъа да бир гитче байрамгъа саналады, ол - конфетлени Битеудуния кюнюдю.

Жууаплылыкъны къатыландырыу жаны бла оноула этилгендиле

Шёндюгю заманда терроризм, экстремизм   битеу дуниягъа, хар къыралгъа, адамланы хар бирине да къоркъуу келтиредиле, психология жаны бла басыулукъ эте, экономикагъа, политикагъа къоранчла саладыла.