Календарь событий

11 октября 2022

Миллет кийимибиз-байлыгъыбыз

Малкъарлыланы бла къарачайлыланы аякъ эм юс кийимлери тюзледе жюрюген къоншуланыкъынданкъачан да башхаракъ болгъанды.

Кесибиз къурайбыз къадарыбызны

Кёп психологла хар адам кесин къайда, не даражада кёре эсе да, жашауу анга кёре къуралады дейдиле. 

Битеукоманда эсепде - экинчиле

Ессентуки шахарда тхэквондону ВТФ тюрлюсюнден «Шимал Кавказны кубогу» деген битеуроссей эришиу къуралгъанды, анга къыралны жер-жерлеринден умутландыргъан спортчула къатышхандыла.

Спортчуларыбызда – аслам майдал

 Нальчикде бла Баксанёнок элде женгил атлетикадан «Алтын кюз» деген аты бла регионла аралы эришиуле къуралгъандыла. Алагъа бизни республиканы, Къарачай-Черкесни, Шимал Осетияны бла Ставрополь крайны спорт школларындан 500-ден аслам адам къатышхандыла.

Сабийлигибизни къууанчы – жомакъла

Малкъарлыланы бла къарачайлыланы  фольклор хазналарында жомакъла халкъ артыкъда бек сюйген жанрладан бириди. Къарачай-малкъар жомакъланы жыйыу эмда басмалау къачан башланнганыны эмда ол иш къалай къуралгъаныны юсюнден алим къызыбыз Хаджиланы Танзиляны статьясын басмалайбыз.

Хурметлеу

МВД-ны борчларын толтура ёлген къуллукъчуларыны хурметлерине  каратеден регионла аралы турнир ётгенди. Эришиуге Ставрополь крайдан, Кърымдан, Къалмукъдан бла бизни республикадан 180-ден артыкъ спортчу къатышхандыла.

Эрттегили музыка школ жангы бет аллыкъды

Нальчикде Къабарты орамны эрттегили мекямында орналгъан 2-чи номерли сабий музыка школгъа тынгылы ремонт этиле турады. Аны жылны ахырына бошаргъа белгиленеди. Алай бла, бу эрттегили маданият учреждение кесини 60-жыллыгъын жангыртылгъан мекямда тюберикди.

Аскерге чакъырылгъанлагъа эм аланы юйюрлерине себеплик этилликди

Мобилизация бла байламлы аскерге къуллукъ этерге чакъырылгъанлагъа эм аланы юйюрлерине Россельхозбанк  жетинчи октябрьден тебиреп потребитель эм ипотека кредит алгъанлагъа каникулла береди.

Эм магъаналы ашларыбыздан бири

Хар жыл сайын 16 октябрьде жер башында ётмекни Битеудуния кюнюн белгилейдиле. Бу байрамны ётмек бишириучюлени эмда татлы ашарыкъла этиучюлени Халкъла аралы союзуну башламчылыгъы бла 2006 жылда къурагъандыла. Энчи ма бу кюнню нек сайлагъанларыны магъанасы да барды – 1945 жылда 16 октябрьде ООН-ну Аш-азыкъ эмда эл мюлк организациясы къуралгъан эди. Эсге сала айтсакъ, аш-азыкъланы Битеудуния кюню да ма анга тюшеди.

Тамблагъы кюнлери ышаннгылы болурча

«Единая Россия» эмда #МЫВМЕСТЕ мобилизациягъа тюшгенлеге болушлукъ бериуде бирикгендиле.  

Казбек Коков къурулуш бла байламлы штабны жыйылыуун бардыргъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков ыйыкъ сайын къурулуш ишле бла байламлы соруулагъа къарагъан штабны жыйылыуун бардыргъанды.

Абадан, гитче да спортчуларыбызда – аслам майдал

Казаньда единоборстволаны «Акъ Барс» арасында тхэквондону Олимпиадагъа кирмеген тюрлюсюнден дунияны кубогу бардырылгъанды, анга 16 къыралдан 350-ден аслам спортчу къатышханды.