Календарь событий

09 октября 2022

Урушну барыу халын тюрлендирген кезиу

Кавказ ючюн сермеш Уллу Ата журт урушда немислилени  тыйгъанды, саулай къазауатны барыуун сындыргъанды. Гитлерчи Германиягъа   Кавказны нефти артыкъда керек болгъанды. Аскерлени техникасы ёсгенди, алай алагъа отлукъ жетишмегенди.   Аны ючюн гитлерчи командование бу жанына уллу кюч салгъанды.