Календарь событий

17 октября 2022

Къурулуш соруулагъа къарагъан штабны жыйылыуу болгъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков къурулуш соруулагъа къарагъан штабны жыйылыуун бардыргъанды, анда сё зол жаны бла магъаналы объектлени жангыртыуну эм тынгылы ремонт этиуню юсюнден баргъанды. 

Сабийлени письмолары къыйын кюнде къарыу бергендиле

Нальчикде 7-чи школда Росгвардияны КъМР-де управлениясыны «Эльбрус» СОБР-ну къуллукъчулары сабийлеге кишиликни дерсин ётдюргендиле.

«КЪОЙЧУ ЖЫРЧЫДЫ» ДЕЙЛЕ АТЫМА…»

Малкъар поэт Къудайланы Маштайны биринчи назмулары туугъан эли Чегемден узакъда Къыргъызстанда жазылгъандыла. Биринчи китабы «Арноо», экинчи китабы «Жайлоодо», «Тоо гюлдёрю» Фрунзеде чыкъгъандыла. Къыргъыз окъуучула таулу жашны фахмусуна уллу багъа бергендиле, аланы сюйюп окъугъандыла. Маштай да «Къыргъыз жерим – ёз жерим» деген китабында къыйын заманлада халкъына гыржын тапдыргъан къыргъызлылагъа, аланы туугъан жерлерине ыразылыкъ сёзюн айтханды.

Болатны умутландыргъан атламлары

Сабийни фахмулугъу гитчелигинден окъуна ангылашынады. Улбашланы Болат да аллайдан бириди деп айтыргъа боллукъду. Ол 2012 жылда Улбашланы Азаматны бла Асиятны юйюрлеринде туугъанды. Бусагъатда Нальчик шахарны 9-чу номерли школунда окъуйду, фортепианода согъуп беш жылындан бери кюрешеди. Аны ючюнчю номерли Сабий музыкалы школну устазы Людмила Хатукова юйретеди.

Болатны фортепианода согъаргъа юйренирге атасы элтген эди. Азамат кеси врачды, аны себепли адамны саулугъуна хайырлы затладан ангылауу уллуду. Сёз ючюн, фортепиано ол мыйыны эки кесегини да бирча иги ишлеуюн себеплик этеди.

Адамланы къутхарыуну сайлагъынына аз да сокъуранмагъанды

Биттирланы Керим МЧС-ни Нальчикде надзор эм профилактика иш жаны бла бёлюмюню башчысыды, ич службаны подполковнигиди. Къыйын болумла жаны бла ведомствода Керим 17 жылдан аслам заманны къуллукъ этеди. Адамланы къутхарыу жаны бла бийик билим алгъанындан сора ол Нальчик шахарда объектлени от тюшюуге къоркъуусузлукъларын жалчытыу жаны бла инспекторну къуллугъун толтуруп башлайды. Бу ишни энчиликлерине тюшюне, Керим жангы усталыкъгъа да юйренеди. 2004 жылны августунда от тюшюуге надзор этиу жаны бла къырал инспекторну къуллугъуна салыннганды.

Ариулукъну багъалап, белгили визажист болургъа

 Республикада эм белгили визажистледен бири Эркенланы Заринады. Ол кесини студиясын ачханды, анда къызланы къууанчлы кюнлерине хазырлагъанындан тышында, сюйгенлени кесини усталыгъына да юйретеди. Зарина Къазахстанны Алма-Ата шахарында туугъанды, анда ёсгенди. Алгъа Алма-Атада Къазах-Америкалы университетни тауусханды, финансист усталыкъны алгъанды, банклада, къурулуш компаниялада уруннганды. Визажгъа уа Къазахстанны визажистлерини ассоциацияларыны президенти Диля Абдуллаевада юйреннгенди.

Ахшы муратларына жетерге таукеллик

Жыл сайын университетибизни медицина факультетини «багъыу иш» бёлюмюн жетишимли тауусуп, къызыл дипломлагъа тийишли болгъан жашларыбыз бла къызларыбыз бизни къууандыргъан, ышандыргъан да этедиле. Быйыл а аллай даражагъа жетгенлерибиз оноулан боладыла. Аладан бири Чочайланы Азаматды.

Нартланы кезиуюден сакъланнган оюн

Халкъыбызны кёп заманны унутулуп туруп, жангыдан кюч ала баргъан миллет оюнларындан бири «Алан билекди». Ата-бабаларыбыздан келген таурухлагъа бла айтыулагъа кёре, ол бизге нартланы кезиуюнден къалгъан оюнду.

Улбашланы Ахматны хурметине – эсгериу къанга

Къашхатау элде полицияны тамата лейтенанты Улбашланы Ахматны хурметине эсгериу  ишле болгъандыла.  

Кредит каникулла бла къалай хайырланыргъа боллукъду

Мобилизациягъа тюшгенлеге эмда аланы юйюрлерине кредит каникулла бериу жаны бла федерал закон кючюне киргенди. 

Украинаны аскери 26 россейли дронну кюйдюргенди

Украинаны Сауутланнган кючлери бир кечеге къыралны юг жанында 26 кеслери алларына атылыучу россейли дронну кюйдюргендиле  деп билдиредиле ВСУ-ну айтханларына таяна украинлы телеграм-каналла.