Календарь событий

14 октября 2022

Казбек Коков «Жолла 2022» деген халкъла аралы кёрмючге къатышханды

Жол мюлкде уруннганланы кюнлерини аллында Россей Федерацияны Транспорт министерствосуну болушлугъу бла Къазанда «Жолла 2022» деген халкъла аралы энчи кёрмюч бардырылгъанды. Анга Россейни жол- мюлк транспорт комплексини келечилери эм ол жаны бла халкъла аралы экспертле, илмуну эм бизнесни адамлары къатышхандыла.

Адамла салам берирге къалай юйреннгенлерини юсюнден таурух

Бурун заманлада адамла бек огъурсуз болгъан хапарла жюрюйдюле. 

Электрокюч урлагъан тутулгъанды

Электрокючню багъасын тёлемей хайырланыргъа тюзелгенлени ачыкълау ишни энергетикле дайым бардырадыла. «Россети Шимал Кавказ» компанияны бизни республикада бёлюмюнде - «Каббалкэнергода» айтханларына кёре, кёп болмай аны специалистлери, правону къоруулаучу органланы келечилери бла бирге рейд бардырып, энтта да бир аллай шарт тохташдыргъандыла.

Соруулагъа жууапла бергендиле, законланы ангылатхандыла

Сюд приставланы федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары мобилизациягъа тюшген 250 инсанны сорууларына жууапла бергендиле. Сёз борчлары болгъанлагъа ахчаны къайтартыу жаны бла  бегимлени кючлерин тохтатыуну юсюнден баргъанды, деп билдиргендиле бизге ведомствону пресс-службасындан. 

Умутуна жеталмагъанды

ФСБ-ны  КъМР-де Управлениясыны ишчилери МВД бла байламлыкъда наркотиклени законсуз сатыу-алыугъа къажау  бардыргъанг оператив-излеу ишлени кезиуюнде тохташдырылгъаннга кёре, уулу сатыугъа къатышхан нальчикчини тутхандыла. 

Жашырын ичгичилик – ёлюмге жол

Аракъыдан айырылалмагъанла, алай не наркологга, не башха врачха барып кёрюнмеген адамла асламдыла. Кюн сайын 50 миллилитр аракъы ичгенле бардыла. Бир айдан сора аланы бауурларыны халын тинтгенде, адам акъны мардадан кёп тартханын ачыкъланырыкъды. Бусагъатда аллайланы саны 30 процентди. Бек алгъа, ичгичилени бу къаууму бла ишлерге, аланы табып болушургъа керекди. Алагъа башхача «тынч ичгичиле» дейдиле. 

Ол затланы билгенни хатасы жокъду

 Дарий къумачдан эски жау тамгъаны кетерир ючюн нашатырный спиртден жарым къашыкъны, глицеринден бла суудан да бирер къашыкъны къатышдырып, тамгъалы жерни анны ичинде 5-10 минут тутаргъа керекди. 

Ал жанында – газетни ишине къайгъырыу

Къонакъланы Хасан ариу тау эллерибизден биринде – Тёбен Чегемде – атасы Азретни уллу юйюрюнде туугъанды. Школну да мында бошап, артда КъМКъУ-ну орус-малкъар бёлюмюнде окъугъанды.

Ариу болургъа сюе эсенг

Эриши тиширыу жокъду дунияда, деп айтылады белгили жырда.

Халкъыны юлгюсюнде ёхтекмдикге, ниет тазалыкъгъа махтау салгъанды

Къабарты-Малкъарны халкъ жазыучусу, РФ-ни культурасыны сыйлы къуллукъчусу Гуртуланы Элдар 1935 жылда 2-чи июньда Нальчикде белгили поэт Гуртуланы Бертни юйюрюнде туугъанды.

Хар нени да мардасын тергер ючюн

Жыл сайын 14 октябрьде, битеу дунияда Стандартланы кюнюн белгилейдиле. Анга энтта да Стандартизацияны битеудуния кюню (World Standards Day) деп да айтадыла. Аны бирикген стандартланы магъанасы уллу болгъанын адамлагъа билдирир хыйсап бла къурагъандыла. Дагъыда жашауларын, профессионал усталыкъларын аллай жууаплы эмда керекли ишге берген специалистлени къыйынларын белгилерча.