Календарь событий

30 октября 2022

«Манга хар не да сейирди: жангы зат къураргъа, алгъыннгысын бютюн игилендирирге»

Инженерле изленмеген производство хазна болмаз. Къайсы предприятияда да техника жумушланы тамамлагъанла, жангы амалланы сингдиргенле, оборудованияны ишлетгенле проектле бла конструкцияла къурагъанла ма аладыла. Бу усталыкъны сайлагъанланы, анда бет жарыкълы уруннганланы кюнюн Россейде жыл сайын 30 октябрьде белгилейдиле.

Усталыгъы, хунерлиги бла да махтау тапханды

Тейрикъулланы Зухура малкъар тилден бла адабиятдан окъутхан фахмулу устазларыбыздан бириди. Ол  Нальчикни 2-чи номерли  лицейинде ишлейди. Жангы окъуу жыл  бла бирге  аны жашауунда сейир кезиу башланнганды. Сентябрь айда  ол  «Ана тилден бла адабиятдан  бек иги устаз» деген битероссей конкурсха къатышханды. Бу кюнледе да ол  жаш педагогланы Владикавказда бардырылгъан форумуна Къабарты-Малкъарны  келечилерини къауумунда къатышып къайтханды.  Ары уа  СКФО-ну битеу регионларындан 250 хунерли специалист чакъырылгъанды. Аны Ана тиллени федерал  институту РФ-ни Жарыкъландырыу министерствосуну болушлугъу бла ётдюргенди.

Школчула биригиу бла шагъырейленнгендиле

Кёп болмай «Турникетсиз ыйыкъ» битеуроссей акцияны чеклеринде Нальчикни  школчулары бла устазлары «Телемеханика» биригиуде болгъандыла. Аны, хар замандача, Россейни Машинала ишлеген союзу къурагъанды.