Календарь событий

22 октября 2022

«Мен биле эдим Байсолтан улу буйрукъну толтурлугъун ...»

СССР-ни Баш Советини Президиумуну Указы бла 1942 жылда 23 октябрьде 4-чю гвардий авиация полкну 
эскадрильясыны башчысыны орунбасары гвардий капитан Байсолтанланы Юсюпню жашы Алимге 
Совет Союзну Жигити деген бийик даражалы ат аталгъанды.

Хар сёзю жюреклеге терен тюшгенди

Озгъан бараз кюн Шимал Осетия-Аланияны ара шахары Владикавказда Халкъланы шуёхлукъларыны юйюнде белгили осетинли назмучу, жарыкъландырыучу, жамауат къуллукъчу, дюгер халкъны адабиятыны мурдорун салгъан Коста Хетагуровну туугъан кюнюне аталып тюбешиу болгъанды. Анга Шимал Осетияны эм Шимал-Кавказ республикаланы белгили жазыучуларыны къаууму къатышхандыла. Бизден Къарачай-Черкесни халкъ поэти Додуланы Аскер, журналистле Османланы Хыйса бла Байтуугъанланы Исмайыл баргъандыла.

 

Ставропольчула поэтге сюймекликлерин ачыкълагъандыла

Жер юсюне жаратылгъан назмучуланы бек фахмулуларыны къауумуна киргенледен бири Къулийланы Къайсыннга быйыл 105 жыл толлукъ эди. Миллетибизни закий жашына кёп белгили къырал къуллукъчула, айтхылыкъ адамла да сый бергендиле, аны терен магъаналы назмуларындан сёзле бла кеслерини оюмларын ачыкъларгъа да ёч болгъандыла.