Календарь событий

29 октября 2022

Сёзю ётген, жашаугъа таукел кёзден къарагъан киши эди

Адамла тууадыла, ёседиле, жашайдыла,  ууахтылары жетсе  уа, кетедиле узакъ дуниялагъа, бир заманда да къайтмазча ызларына. Этген ишлери, айтхан сёзлери къаладыла ахлуларыны, жамауатны да эслеринде. Ала аны сагъыннган къадар аты айтылады, сыфаты унутулмайды.

 

Сейир актёрла, арада жылыулукъ, жарыкъ сезимле

Бу кюнледе, Къабарты-Малкъарны 100-жыллыгъына атап, Нальчикге Москваны бек белгили театрларындан бирини – «Современникни» – артистлерини къаууму келгендиле. Ала бери ирландиялы  драматург Бернард Шоуну «Пигмалион» деген пьесасына кёре режиссёр Галина Волчек (театрны директору) салгъан аллай атлы спектакль келтиргендиле. Аны эки ингирде кёргюзтгендиле.