Календарь событий

10 октября 2022

Таза суу бла жалчытыуну игилендирирча

Таза суу бла жалчытхан системаланы жангыртыу ишлеге деп Къабарты-Малкъар Республикагъа быйыл ахча жиберилликди.

Биринчи тамсилчибиз

Малкъар адабиятда биринчи тамсил жазгъан поэт, къара сёзню да устасы Балаланы Адылны жашы Осман 1928 жылда Кёнделенде туугъанды. Уллу юйюрде ёсгенди. 

Поездледе – республиканы юсюнден журналла

Республиканы Курортла эм туризм министерствосундан билдиргенлерине кёре, аэроэкспрессде октябрь бла ноябрь айлада журналлада Архызны, Элбрусну бла Ведучини юсюнден суратлары бла билдириуле боллукъдула.

Эм кючлю команда - бизникиле

Анапада аскер искусстволадан битеуроссей жаш тёлю оюнла бардырылгъандыла. 

Кардиология араны электрокюч бла жалчытхандыла

«Россети Шимал Кавказ» Къабарты-Малкъарны Кардиология арасын къошакъ халда 234 киловатт электрокюч бла жалчытып башлагъанды. Быллай бир ток анда орнатылгъан эки жангы аппаратны ишлетирге изленеди: ангиографны эмда томографны.

Аз тёлер амалны болжалы тауусула турады

Келир жыл биринчи январьдан сора «Госуслуги» интернет-порталгъа кирип, къырал пошлинаны 30 процентге учуз тёлерге амал боллукъ тюйюлдю. Аны юсюнден РФ-ни Финансла министерствосунда айтхандыла. Аллай оноу нек этилгенин ангылата, бу амал аллындан окъуна болжал халда кийирилгенин эсге салгъандыла.

Билимин ёз жерибизде хайырланыр муратлыды

Алгъаракълада  КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосу саугъалагъанланы арасында Элсюерланы Танзиля да барды. Ол бюгюнлюкде Къабарты-Малкъар къырал университетни Медицина факультетини ординатурасын  бошагъанды.

Тюйюшню тохтатыр ючюн жашауун бергенди

Быйыл 3 апрельде кюндюз 33-жыллыкъ нальчикчи машинасында Мальбахов орамда бара болгъанды. 

Адамны аш оруну не ючюн ауруйду

 Аш орунлары ауругъанла бек кёпдюле. 

Налогла тёлеуню юсюнден энтта да бир кере

Акъылбалыкъ болмагъанны иелигинде тургъан жер участка ючюн налог келирге керекмиди.

Жаш тёлю къымылдауну ишини программасы жарашдырыла турады.

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Сабийлени бла жаш тёлюню битеуроссей жамауат-къырал къымылдауу бла Бирге ишлеу жаны бла республикалы координация советни биринчи жыйылыуун бардыргъанды.

Ахлуланы эслеринде жарыкъ эмда огъурлу адамча къалгъанды

Кючменланы Таубий 1994 жылны 4 мартында Нальчикде туугъанды. 2011 жылда Хасанияны 16-чы номерли школун бошап, бийик билим алыргъа Белгородлу экономика эм право университетге киргенди, анда «юриспруденция» специальностьну сайлагъанды. 2013 жылда аскерге чакъырылгъанды, Екатеринбург шахаргъа тюшгенди. 

Эсибиздесе, унутмайбыз…

Биттирланы Хамит бла  мен да, Текуланы Хауа, ауукъ заманны ишлегенме. Керти окъуна билимли, сабыр, огъурлу адам болгъанды. Аны юсюнден  мени да барды жазар, айтыр затларым да, алай бюгюн окъуучуларыбызны Занкишиланы Хусейни Биттирланы Хамитни юсюнден очеркин басмалауну дурус кёргенме.