Календарь событий

05 октября 2022

«Медицина билимни тохтаусуз ёсдюрюрюн излейди, бу жорукъну»

Кёз аурууланы бакъгъан врач Эфендиланы Лейля Нальчикде Къабарты-Малкъар къырал университетни медицина факультетин тауусханды, интернатураны  Ставрополь шахарда жетишимли бошагъанды, ординатураны уа Санкт-Петербургда Киров атлы Аскер-медицина академияны Офтальмологиядан бёлюмюнде ётгенди.

Учуз кредитлени къайсы предпринимательлеге бередиле?

МСП платформада (https://мсп.рф/) инвестициялы кредитле бериуге себеплик этиу Ара (https://мсп.рф/services/competence-credit/promo/) ишлейди. Аны болушлугъу бла орта бизнесге – 3, гитче эмда эм гитче бизнесге уа – 4,5 процент ставкасы бла кредитле жарашдырадыла.

Ата-бабаланы тамырларына жоралап

Къабарты-Малкъарны халкъ поэти Беппайланы Азнорну жашы Муталип Москвада М. Горький атлы адабият институтда билим алгъанды. Малкъар театрны адабият бёлюмюнде, ВЛКСМ-ни Къабарты-Малкъар обкомунда, республикалы телевиденияда, «Нюр» журналны редакциясында ишлегенди, «Заман» газетни баш редакторуну орунбасары, Къабарты-Малкъарны жазыучула союзуну правленини председатели болуп ишлегенди. Бусагъатда жазыучула союзуну правленини председателини орунбасарыды.

Къол хунерге юйретиуге-жангы амалла

Окъуу жыл башланнганлы бери орта профессионал билим берген колледжледе «Билим бериу» миллет проектни «Жаш профессионалла» деген федерал проектин жашауда бардырыуну  чеклеринде бюгюннгю жашауну излемлерине  келишген усталыкълагъа тюшюндюрген жангы мастерскойла ачылгъандыла. 

Урушну, урунууну да жигити

Мен халкъыбызны алгъа «Коммунизмге жол», бюгюнлюкде уа «Заман» ат бла чыкъгъан газетинде уруннганлы къыркъ жылдан артыкъ болады. 

Келир заманлада къаллай усталыкъла изленирикдиле?

«Жангы усталыкъланы Атласы» бла «Келир заманланы Атласы» деген проектлени Сбербанк бла Экономиканы Бийик Школу (ВШЭ) жарашдыргъандыла. Технологияла, битеудуния экономика да къалай айный баргъанларын ойлап, ала бюгюн болмаса да келир заманлада къаллай усталыкълагъа сурам боллугъун билирге кюрешгендиле.

«Назмулары барысы да, бири къалмай, аны ич дуниясыны ариулугъундан, тазалыгъындан жаратылгъанладыла»

Атлары айтылгъан инсанланы къатында, тарыхдан билгенибизге кёре, аны музасы, сюймеклиги, жашау тутуругъу сюелгенди. Сёзсюз, ол бергенди художникге, поэтге, жазыучугъа ариу илхам, таукеллик, кюч-къарыу да.

Инспекторланы аманлыкъчыладан айыра билирча

МЧС-ни республикада Баш управлениясындан билдиргенлерине кёре, регионлада аманлыкъчыла, министерствону келечилерибиз деп, адамланы алдатхан кезиуле ачыкъланнгандыла. Аланы «къапханларына» аслам организация да тюшгендиле.