Календарь событий

27 октября 2022

Нартюхден иги тирлик боллукъду

Республиканы сабанларында нартюх оруу барады.

Эшиулеринде – жолну белгилери

МВД-ны Черек район бёлюмюнде къырал автоинспекцияны ишчилери жаш инспекторла бла бирге къолдан уста аммаланы Элчи тиширыуланы битеудуния кюню бла алгъышлар мурат бла эшилген затла  сатылгъан базаргъа баргъандыла, деп билдиредиле ГИБДД-ны пресс-службасындан.

Ауушханны асырау адетлеге контроль болургъа тийишлиди

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасыны Жер-жерли самоуправление, муниципал биригиулени жамауат палаталары эм толтуруучу власть органлада жамауат советле бла байламлыкъла жюрютюу жаны бла комиссиясыны         жыйылыуунда сёз ёлгенлени асырау эм къабырланы тап тутууну юсюнден баргъанды.

Жандаруулукъ таркъаймайды

 «Единая Россия» Донбассдан кёчген инсанлагъа, Луганск эм эркин этилген башха регионлада къалгъанлагъа энчи операция бардырылгъан биринчи кюнден   болушлукъну тохтатмайды. Партияны   регион бёлюмлери 13 минг тонна жандаруулукъ жюк ашыргъандыла, ол санда дарманладан 500 тонна.

Казбек Коков Федерал казначействону башчысыны орунбасары бла ишчи тюбешиу бардыргъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Федерал казначействону башчысыны орунбасары Александр Михайлик бла ишчи тюбешиу бардыргъанды.

Нёгерине дерт тутханды

Быйыл 3 августда юч эр киши Прохладныйде аракъы иче болгъандыла.

Эсепге алынмай ишлегенлени санын азайтыу бла байламлы сорууланы сюзгендиле

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Шимал Кавказда эсепге алынмай ишлегенлени санын азайтыу эм урунуу халланы законнга тийишли жарашдырып ишлерча этиу бла байламлы ведомствола аралы комиссияны ишине къатышханды.

Кино санатны жигитлери

Бизде алыннган кинолагъа къарасакъ, ариу жерибиз, тамаша табийгъатыбыз ёхтем этедиле. Анда ойнагъан таулуну кёрсег а, кесибизни да анда юлюшюбюз болгъанча, къууанабыз.

Мыйыны ишлетмесенг, ол «жукълап» башлайды

Не сейир, адам бир – бирде къарт болгъунчу окъуна, мыйысы уа «къартайып», жаш замандача ишлеялмай тохтайды. Ол алай нек болады? Терк сагъыш этерге, хар затны да бир эшитгенлей, ангыларгъа барыбыз да сюебиз, «энтта да бир къайтарчы» демегенлей ушакъ нёгеребизге. Башыбыз сагъатлача ишлер ючюн не зат этерге керекди? Аны юсюнден нейрохирург Чомартланы Арсен бла ушакъ этгенбиз. 

Ёсюп келгенле билирча

Мен эслей келгенден, бюгюнлюкде халкъыбызны жаш тёлюсюню  миллетибизни тарыхына, жашау турмушуна, оюнларына, жырларына бла тепсеулерине сейири уллуду. Бютюнда ала телевидение, радио неда интернет болмагъан кезиуде жаш адамла заманлары зауукълу ётерча къаллай амалланы хайырланнганларын билирге сюедиле. Кертиси бла да, шёндюгюлени асламы бир бирлерине тюбеселе окъуна, 10 минутдан телефонларына аралып, кеслерин къайры келишдирирге билмей тебирейдиле. Бир 20 жыл алгъа окъуна хал иги да башха эди. Сора бир ненча ёмюрню алып къарасагъ а бютюнда сейир болгъанды бизни ата-бабаларыбызны жашаулары. Бизни ата-аналарыбыз орамдан юйге жыялмаучу эдиле. Шёндю уа кёплени тенглери бла ойнаргъа окъуна къыстаялмайдыла. Ол жарсырча шартды, былай алып къарагъанда.

Энчи сакъланнган объектлени къоруулау кючленеди

Къырал магъаналы объектлеге законсуз  киргенлеге жууаплылыкъны  къатыландырыргъа белгиленеди.  Федерал законлагъа хазырланнган тюзетиулеге тийишлиликде, энчи сакъланнган къырал объектлеге, коммуникация инфраструктурагъа эркинликлери болмай киргенлеге административ жууаплылыкъ кючленеди. Бузукълукъ къайтарылып этилсе уа, уголовный иш ачылады.

Журналистни тефтеринден

Къауум жыл мындан алда, жумуш чыгъып, Владикавказгъа барыргъа тюшеди. Аны, онтогъузунчу ёмюрню экинчи жарымында къызыл кирпичден ишленнген юйлерине къарай, эски орамларында айланама. Аланы эки жаны бла трамвайла жюрюйдюле. Ала къатынг бла ётюп кетселе да, чархларыны темир тауушлары биразгъа дери къулагъынга эшитилгенлей турадыла, кенг ызны арасы бла уа узун аллея барды.