Календарь событий

18 октября 2022

Наркотиклени сатхан тутулгъанды

МВД-ны регионда наркотиклени законсуз сатыу-алыугъа контроль этиу управлениясыны келечилери ФСБ-ны управлениясыны эм энчи борчланы толтургъан «Гром» отрядны болушлукълары бла оператив-излеу ишлени кезиуюнде Гагарин атлы орамда наркотиклени жашырын букъдура тургъан эр кишини тутхандыла.

ЖОЛОУЧУ

Къарачай-малкъар адабиятха тийишли юлюш къошханладан бири Ёзденланы Альбертди. Ол назмучу, жырчыды. Аны миллетине жыр бла эшитдирген сёзю адамлыкъны баш шартларын санайды, къатлайды, эсге салады.

Хар бир адабиятха келген тёлюню кесини саясат бийиклери боладыла.

Жашауун спорт бла байларгъа сюеди

Айдар 2013 жылда Кючмезланы Азрет бла Холамханланы Тахирни къызы Зухраны юйюрлеринде туугъанды. Бусагъатда Нальчикни 8-чи номерли школунда окъуйду, къатыш единоборствола (ММА) бла алты жылындан Жантуудуланы Азаматда кюрешеди. Спортну бу тюрлюсюн Айдар бошдан сайламагъанды – эки жылдан алты жылгъа дери аны атасы къоркъакъ болмасын деп кеси билгенине юйретген эди. Алты жылында уа Жантуудуланы Азаматха «Эльбрус» спорт клубха тренерликге бергенди.

Маршрутха тарыкъгъанланы саны ёсгенди

Арт кезиуде нальчикчиле бла акъсуучула 13 маршрутну осал жюрюую бла артыкъ ыразы болмагъанларын кезиулю кере социальный сетьледе билдиргендиле. 

Тамблагъа – таукел атламла бла

Бусагъатда жашла бла къызла школланы тауусуп, уллу жашауну кенг жолуна атлана, кеслерине усталыкъ сайлап, бийик окъуу юйлеге, колледжлеге кирген кезиу болгъанын барыбыз да билебиз. Июльда алагъа документлени алгъан комиссияла кеслерини ишлерин башлагъандыла. Биз да бюгюнлюкде жаш тёлюге не зат сейир болгъанын, ала не ыз бла барыргъа талпыннганларын билир акъылда, аланы бир къауумундан аны соргъанбыз.

Председатель бла шофёр

Алгъыннгы къыралыбыз чачылгъанлы ёсген тёлюбюз аталарындан, аналарындан эшитип, неда китаплада окъуп  биле болурла, колхозла, совхозла деген ара мюлклени юслеринден.

Тыш сёз бузгъан насып

Экеуленни араларын жаланда бир сёз окъуна бузуп къояргъа болады. Бютюнда кюнден-кюнге сууукъ кёз алагъа къарагъанлай, къатларындан кетмей турса уа, сюймеклик чакъгъан дуния бузлайды.

Сау ёмюрню миллет тарыхыбызны зарфха салгъанлай келеди

Адам саны жюз мингден иги да атлагъан малкъар халкъны газети чыгъып башлагъанлы жюз жыл болады десек, ёхтемлениригим келеди. Не десенг да, уллу къыралда жашайбыз, санлары бизден иги да аслам болгъан халкъланы ичинде миллет энчилигибизни тас этмей, маданият хазнабызны сакълай эм айныта, ёхтем алгъа барабыз деп таукел айталлыкъма. Анга шагъатлыкъ «Заман» газетибизди, сау ёмюрню ичинде халкъны тарыхын зарфха салып тургъан издание.

Бу кюн Венера планетаны тинтиуде

1967 жылда 18 октябрьде «Венера-4» деген алам станция Венера планетагъа къонуп, аны юсюнден информация жиберип башлагъанды. Андан бери 55 жыл озгъанды.