Календарь событий

20 октября 2022

Битеу команда эсепде экинчи жерни алгъандыла

Республиканы Спорт министерствосу билдиргенине кёре, бу кюнледе Кисловодск шахарда кикбоксингден Ставрополь крайны ачыкъ кубогу бла « Ставропольени ышаныулары» деген турнир бардырылгъанды. Ол «лоу-кик» эм «лайт-контакт» бёлюмледе ётгенди. Ары алты жылдан башлап онсегиз жылгъа дери Подмосковьеден эм Россейни къыбыла регионларындан 300-ден артыкъ гёжеф къатышханды.

Кюлкюлю шартла

Жазыучула тюшген болумланы юслеринден кюлкюлю хапарла кёпдюле. Баям, ол болумлагъа тюшгенле жамауат аллында айланнганлары ючюн болур, бир бирге айтыла келип, кенг жайылгъандыла. Аланы араларында бир къаууму биз сабийлигибизде сюйген адабият жигитни – Том Соерни юсюнден жазгъан Марк Твенни аты бла байламлыдыла.

 

Тарых хапарчысы

Къулийланы Борис 1938 жылда Нальчикде туугъанды, Къыргъызстанда ёсгенди. Бери къайтхандан сора Москвада Щепкин атлы театр училищеде окъугъанды. Аны бошап, нёгерлери бла бирге Нальчикге къайтып, малкъар театрда ишлеп башлагъанды. Малкъар театргъа ана тилни билген режиссёр керек болгъанда уа, къайтып, Москвада Станиславский атлы къырал институтда режиссёргъа окъугъанды. Андан арысында малкъар театрны баш режиссёру болуп ишлегенди. Ахшы гитарист эм жырчы эди.

«Ариу адет-тёрелеребизни сакълайыкъ»

Гёжеф Аттасауланы Рамазан эркин тутушууда жетишимлери бла белгилиди. Ол Аттасауланы Юсюпню бла Жаннаны юйюрлеринде туугъанды, сабийлиги эки къоншу элде – Къашхатауда бла Бабугентде – ётгенди. Бюгюнлюкде таулу жаш окъууун, жарауун да Америкада бардырады. Къыралны ичинде болгъан эришиуледе, халкъла аралы турнирледе да алчы жерлеге дайым чыгъады. Спортха жолу уа мында башланнганды.

Энчи операциягъа къатышханлагъа эм юйюрлерине – къырал себеплик

 «Единая Россия» энчи операциягъа мобилизация бла къатышхан инсанлагъа социал гарантияла тохташдырыу жаны бла башламчылыкъла этгенди. Сёз урунуу эм финанс себепликлени юслеринден барады.  

Даражасы бийикде болгъан къурулушчу

Эм магъаналы усталыкъладан бирине къурулушчу саналады. Кеси къоллары бла юй сюей, ариу хуна къалай билген адамны халкъда сый-намысы жюрюмей къалмайды. Алай хар усталыкъдача, мында да хар ким да бирча тюйюлдю: биреу уллу кёллюлюк этип, ишин жарты-къурту тындырыргъа да болур, башхасы уа бирсилени жумушларын тюз кесинеча алай этер. Мени бюгюннгю ушакъ нёгерим да тутхан ишинде хар не да къолундан келген Улбашланы Къыралбийди.

 

Тюз адамгъа дуния айыбы ауур жюкдю

Тюз жолдан тайыу, белгилисича, аманлыкъ этиудю. Аманлыкъла уа кёп тюрлюдюле. Мурдарлыкъ этиуден башлап, тонау, урлау, тюйюшюу, хыйлалыкъ этиу дегенча ишлеге къатышыугъа дери да, ала огъурсузлукъгъа, кюйсюзлюкге жол сала, жамауат жашауну тынчлыгъын аладыла.

Коллегаларын сейирсиндирирча проектлери кёпдю

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде  тыш къыралланы келечилери да къатышып «Проектни къоруулауну энчилиги, жаякъ-бет,  пластика хирургия эм  стоматология бёлюмде 3D цифралы  технологияланы хайырланыу»  деген  илму-практика конференция болгъанды.   Аны институтну таматасы  Мустафаланы Магомет ачханды. 

Излеуню эмда жашырынлыкълагъа тюшюнюуню жолунда

Республикабызда Къабарты-Малкъар къырал университетни мурдорунда къуралгъан хунерли сабийле жюрюген лицей ачылгъан кезиуде аны биринчи болуп тауусханладанды Сардиянланы Азамат.