Календарь событий

30 сентября 2022

Кёллендирген хорламла

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре, бу кюнледе «Нальчик» спорт комлексде «Сбербанкны» саугъалары ючюн дзюдодан регионла аралы ачыкъ турнир ётгенди. Турнир 2007-2009 жыллада туугъан спортчу жашланы бла къызланы араларында ётгенди. Ары къыралыбызны тогъуз регионундан 280-ден аслам спортчу къатышханды.

ЖАРЫКЪЛАНДЫРЫУ - АНЫ ЖАШАУУ ЭМДА КЪАДАРЫ

Тёппеланы Салахны жашы Магомет 1938 жылда Кёнделенде туугъанды. Атасы белгили жарыкъландырыучу, эфенди Атаккуланы Бекболатны къолунда къара таныгъанды. Ызы бла Ленин атлы окъуу шахарчыкъда окъугъанды. Жамауат ишге тири къатышханды, органлада къуллукъ бардыргъанды, Анасы Жанатайланы Аминат юйге, сабийлеге къарагъанды. Ма аллай арбазда ючюнчю сабий болгъанды Магомет. Уруш, сюргюн заманладан Магометни эсинде къалгъаны – анасыны кёз жашлары къурумагъан кёзлери.

Къалай сюе эди ол учаргъа!

Малкъар халкъны махтаулу жашы Байсолтанланы Алим Совет Союзну Жигити деген сыйлы атха  Къабарты-Малкъарда угъай, Шимал  Кавказда да биринчи болуп тийишли эди. Аны батырлыгъыны юсюнден аны таныгъанла айтып тауусалмагъандыла.

Анга Байсолтан улу къуллукъ этген 4-чю гвардиячы авиаполкну штабыны алгъыннгы начальниги Пётр Ройтбергни эсгериулери да шагъатдыла. Бюгюн ала бла окъуучуларыбызны шагъырей этебиз. Материалны бизге Алимни ахлусу Мызыланы Таубий бергенди.

Устазланы хазырлауну, окъутууну игилендириуню къыйматлы амалларын излей

Жарыкъландырыу эмда илму министерствону коллегиясыны кезиулю  жыйылыуу озгъанды. Аны ишине ведомстволу министр Анзор Езаов, «Россельхознадзор  Къабарты-Малкъар референт араны» директору Хаути Сохроков, районлада билим бериу управленияланы, мектеплени келечилери, бирсиле да къатышхандыла. Тюбешиуню кезиуюнде сёз устазланы хазырлауну, билим бериуню игилендириуню юслеринден баргъанды.

Юйюр къурау ну къайгъыларын кёре

Бизни республикада жангыз адамла бек кёпдюле. Аны бла бирге танышыргъа амалла уа аздыла. Аллайлагъа болушлукъгъа деп Нальчикде юйюр къураргъа сюйгенлеге  «Шанс» агентство ишлейди. Бери бизни республикада жашагъан миллетлени келечилери келедиле: биреу бла танышып, заманны оздурургъа угъай, керти жашау нёгер табып, юйдегили болургъа. Биз агентствону таматасы Лариса Маремкуловагъа бир талай соруу  бергенбиз.

Къышха хазырдыла

Къабарты-Малкъарны электрокюч бла жалчытыуну къоркъуусузлугъу жаны бла шабыны кенгешин республиканы промышленность, энергетика эм сатыу-алыу министри Шамиль Ахубеков бардыргъанды. Анга регионда энергетика субъектлени келечилери да къатышхандыла, деп билдиргендиле министерстводан.

Эл мюлк

Быйыл  республикада мюлклени барында да къыш кезиуде 310 минг чакълы мал кечинирикди. КъМР-ни Эл мюлк министерствосу  муниципалитетлени барында да информацияны тийишдирип  ол кёрюмдюню алай тергегенди.

Эл мюлк кооперацияны айнытыугъа-энчи эс

КъМР-ни Эл мюлк министерствосунда бизни республикада эл мюлк кооперацияны айнытыр умутда субсидияла бла себеплик этиллигин билдиредиле. 

Эл мюлк производство айныйды

Шимал-Кавказстатны билдириуюне кёре, Къабарты-Малкъарда быйыл ал сегиз айны ичинде эл мюлк производство 3,7 процентге кёбейгенди, былтырны бу кезиую бла тенглешдиргенде. Алай  бла ол29,6 миллиард сомгъа жетгенди, деп белгилегендиле республиканы Эл мюлк министерствосунда.

Кеслерин иш бла жалчытхан инсанла больничный алыргъа эркиндиле

 РФ-ни Урунуу министерствосу кеслерин иш бла жалчытхан инсанлагъа больничныйни тёлеуню низамын хазырлагъанды. 

Черек районну башчысы инсанланы сорууларына жууапла берликди

КъМР-ни Регионнга оноу этген арасы, «Магъаналы соруула» деген рубрикада республиканы министерстволарыны бла муниципал районланы  администрацияларыны башчылары бла тюбешип, адамла алагъа жиберген соруулагъа жууапла алады.

Къурулушда проектле къалай тамамланнганларын сюзгендиле

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков видео связь амал бла Регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыууна къатышханды. Жыйылыуну РФ-ни Правительствосуну Председателини орунбасары Марат Хуснуллин бардыргъанды, анда РФ-ни къурулуш эм жашау-журт коммунал мюлк министри Ирек Файзуллин доклад бла сёлешгенди.