Календарь событий

23 октября 2022

Урунууну къыйматлылыгъын кётюрюуню амалларын сюзгендиле

Бу кюнледе Сочи шахарда «Производительность 360» деген тёртюнчю федерал форум бардырылгъанды. 

Эки фахмулу къобузчуну эсгере

Орус тилде чыкъгъан «Играл Билял и оживали камни» деген китапны авторлары Зумакъулланы Борис бла Османланы Хыйсадыла.

Суратла – жашауну бла тарыхны тилсиз шагъатлары

Жыл саныбыз къошула, уллая барсакъ, къайсыбыз да артха, озгъан жылларыбызгъа къарайбыз, эртте кетген затланы эсгеребиз. Аллай кезиуледе, сизни билмейме, мен а эрттегили суратланы алып, алагъа къайтарып-къайтарып къараргъа бек сюеме. Аладан санга къарагъанла – жууугъунг-ахлунг, шуёхларынг, танышларынг, биргенге окъугъанла… Хау, ол кезиуню суратларына къарасанг, школда окъугъан жылларынг кёз аллынга келедиле, сабийлигинг эсинге тюше, къарамынгы алалмай къаласа, хар такъыйкъанг эсинге тюшеди.