Календарь событий

12 октября 2022

Жамауатны болушлугъу изленеди

 Алтыжыллыкъ Гилясов Ансар Алановичге ахча жыйыу башланады. Специалистле тохташдыргъаннга кёре, сабий Аномалия Арнольда-Киари ауруудан ауруйду. 

ЮЧГЮЛ НАЗМУЛАНЫ УСТАСЫ

Малкъар поэт Байзуллаланы Локъманны жашы Алий 1939 жылда 20-чы мартда Гирхожанда туугъанды. КъМКъУ-ну филология факультетинде, ызы бла Москвада Горький атлы адабият институтда окъугъанды. Тырныаууз шахарда шахтада, малкъар газетде, республикалы радиода, телевиденияда, «Нюр» журналда да ишлегенди.

Жетишимлери кёллендиредиле

Бизни ёсюп келген тёлюбюз кесини жетишимлери бла хар заманда кёллендиргени, къууандыргъаны, айхай да, ахшы шартды. Ол жетишимле уа жаланда аланы кеслериникиле болуп къалмай, ата-аналарын, устазларын, бизни да ышандырадыла.

Жууапсызлыкъ хатагъа келтирмей къоймайды

Хауле итле жайылгъанлары, ала жыйын-жыйын болуп айланнганлары кёплени сагъайтады. Иесиз ит бла тюбегенде не этерге кереклисини юсюнден къыралны кинология федерациясыны президенти Владимир Голубев айтханды. Ол чертгенича, хар инсан да кесине, жаныуаргъа да хата келтирмезча къоркъуусузлукъну жорукъларын билирге керекди. Ол санда жаныуаргъа къалай болушургъа тийишлисин да. Бу проблемагъа уллу кёллюлюк этиу къууанырча эсеплеге келтирлик тюйюлдю. Ит – юй хайыуанды, ол орамда атылып къалмай, иеси бла турургъа керекди, дегенди ол.

Телефон бла алыргъа боллукъ билдириуле

Пенсия фондну регионда Баш управлениясыны пресс-службасындан билдиргенлерине кёре, фондну регион бёлюмлерини «исси телефонларына» неда бир контакт-арасына сёлешгенде айтырча «код» сёзню хайырланадыла. Аны болушлугъу бла инсанны энчи данныйлери бла байламлы информацияны, сёз ючюн пенсияны ёлчеми, социал тёлеулени, счётуну болумуну, аналыкъ капиталдан къаллай бир ахча къалгъаныны юсюнден билирге боллукъду.

Сабий оюн бушуугъа келтиргенди

Бараз кюн Прохладный шахарда Пролетарская орамда беш этажлы юйге от тюшгенди, деп билдиреди РФ-ни МЧС-ини КъМР-де Баш управлениясыны пресс-службасы. 

«Хар инсан да жюреги тартхан иш бла кюрешсе керекди»

Бюгюннгю жигитим Хозаланы Муслим  саусузлагъа багъаргъа сюйгенин тамата класслада окъуна ангылагъан эди тиш доктор боллугъуна  ишексиз эди. 2008 жылда Огъары Жемталаны орта школун бошагъандан сора, медицина колледжни сайлайды. Мураты КъМКъУ-ну медицина факультетине кирирге болгъаны себепли, колледжни ол къызыл дипломгъа бошайды. Андан сора профессор Мустафаланы Магометде бир жыл рентгенологияны ётюп, окъууун андан ары бардырады. Жаш специалистни хунерлигин кёрген Магомет Шабазович аны сакълап турлугъун билдирген эди.

Ауруу женгил ётерине, саулукъгъа уллу заран салмазына себеплик этген амал

Республиканы Саулукъ сакълау министерствосунда алгъаракълада болгъан брифингде коронавирусну профилактикасыны юсюнден айтылгъанды. 

Эртте-кеч болса да, тёлерге тюшерикди

Къыралда кёп къатлы юйлени тынгылы жангыртыу программа ишлейди, ол   2043 жылгъа дери тамамланырыкъды. Аны чеклеринде регионлада жашау журтланы фонду тапландырыллыгъы белгиленеди.

Президентни 70-жыллыгъына – жоралап

Республиканы Спорт министерствосундан билдиргенлерича, Чеченни ара шахары Грозныйде Олимпиадагъа хазырланыуну Владимир Путин атлы арасында дзюдодан Россейни клуб чемпионаты бардырылгъанды.