Календарь событий

06 октября 2022

Окъутууда бла юйретиуде айырмалыланы белгилегендиле

Устазны халкъла аралы кюню Нальчикде, хар замандача, къууанчлы халда озгъанды. Эсгерте кетейик, бир къауум жылдан бери бу кюнде республика даражада мектепге дери билим бериуде ишлегенлени да ала бла бирге саугъалайдыла. Билесиз, Юйретиучюню кюню 27 сентябрьде белгиленеди.

Сауар бла эбизе – таулада жашагъан эки миллет

 «…экспедициябыз бу къаланы узунлугъун ёнчлеген кезиуде, ол сванлыла ишлеген мекям бла  тенг болгъанын ачыкълагъанбыз, алай бла уа ала экиси да бир бирге ушагъанлары баям болгъанды…», - деп жазгъандыла алимле И. Робакидзе бла Р. Харадзе.

Къаллай усталыкълада хакъ уллуду?

Бюгюнлюкде - технологияла айныгъан кезиуде – жангы усталыкъгъа юйреннген женгил болгъанды. 

Жукъунг келип, къуруда эснеп тура эсенг…

Бизни саулугъубуз къалай жукълагъаныбыз бла байламлыды. 

Аманлыкъчы

Манга иш бла агъачла, батмакъла ичинде ажашып тургъан, минг адамдан кёп жашамагъан бир узакъ шахарчыкъгъа барыргъа тюшдю.

Озгъан ёмюрлени таурухлу къамалары

Буруннгу заманлада къама бош аллай сауутха саналып къалмай, кесини иесини даражасын, кючюн да кёргюзтгенди. 

Кишиге хата жетмегенди

2022 жылны 5 октябринде Жылы-Сууда ырхы келгенди, деп билдиргендиле МЧС-ге.