Календарь событий

19 октября 2022

Жаш предпринимательлени онгдурур амалланы сюзгендиле

«Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде видеоконференция халда жыйылыу бардырылгъанды. Анда жаш тёлю предпринимательствону айнытыуну эмда анга себеплик этиуню юсюнден сёлешгендиле. Анга бёлюмню башчысы Юлия Пархоменко эмда келечилери Бетал Ивазов бла Юлия Зотова къатышхандыла.

Жарыкъ умутлары алыкъа алдадыла

Сентябрь да жетип, энди бюгюнлюкде быйыл школланы тауусханла жер-жерлеге окъуугъа кирип, дерслерине жюрюп башлагъандыла. Айхай да, ала муратларына жетгенлерине къууаннганларына, мындан ары да ахшы жетишимлеге жетер умутлары болгъанына не сёз.

Кече тынчаймагъанны къарыуу болмайды

Бир ауруулары да болмай, алай а сыртлары къыйнап тургъанла аз тюйюлдюле. Ол нек болады алай? Аны юсюнден Ново-Ивановское элни амбулаториясыны врачы Магрелланы Келимат бла ушакъ этгенбиз.

 

Малкъар Жамауатны къайгъысын кёрген уланы

Сотталаны Адилгерий адабиятда кенг белгили болмагъанлыкъгъа, назмула, хапарла, сахна оюнла да жазгъанды. Сёзсюз, кеси заманында ол малкъар халкъны кёлден чыгъармачылыгъына бургъан эсини бир кесегин бу жанына бурса, ала дуния жарыгъын эртте кёрлюк эдиле. Алай, бар уллу адамлача, кеси ишлерин артха къоюп, болжалгъа салып, ол алтын хазнабызны жыяргъа, сакъларгъа кюрешгенди.

Жалгъан хапар болуп чыкъгъанды

Херсон областьда украинлы аскерчиле СУ-22 самолётну уруп тюшюргендиле деген жалгъан хапарны ВСУ-ну спикери Юрий Игнат билдиргенини юсюнден Войнасфейками.рф деген телеграмм-канал жазады.

Мобилизацияны кезиуюнде бизнесге танг себеплик

Бюгюнлюкде мобилизация бла байламлы лицензиялары болгъан биригиуледен специалистле  аскерге чакъырылсала да, ала болгъан адам санлары бла ишлерин бардырыргъа эркиндиле.  Аллай организациялагъа тазир  салынырыкъ тюйюлдю.  Аны юсюнден бегимни РФ-ни Правительствосуну Председатели Михаил Мишустин къабыл этгенди.

Багъалы чабакъланы кёбейтир умутда

РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню специалистлери республиканы череклерине 470 минг каспий лосось чабакъчыкъ жибергендиле. Ары дери уа, быйыл жаз башында эмда жайда, суулагъа 650 минг чабакъчыкъ бошлагъандыла. Алгъын жыллада компания, Росрыболовствону СКФО-да бёлюмю бла бирге, кёллеге бла черекледе багъалы чабакъчыкъланы санын юч миллиондан артыкъгъа кёбейтгендиле.

Эсеплени кёргюзтгендиле

МЧС-ни КъМР-де Баш управлениясыны пресс-службасы билдиргеннге кёре, жууунуу кезиуню эсеплери биринчи октябрьде чыгъарылгъандыла. Жайда Къабарты-Малкъар республикада алты пляж бла тёрт къайыкъла бла катамаранла сюелген жерле тохташдырылгъан эдиле. Жуууннган жерлени норматив-праволу актланы жорукъларына кёре тинтгендиле. Сууда эм суу жагъалада аслам адамла жыйылып солугъан жерледе ишлеген къутхарыучула барысы да юрениулени ётюп, сезонлукъ къутхарыучу деген удостоверенияла къоллу болгъан эдиле.

Владикавказдан ахшы хорламла бла

Республиканы Спорт министерствосу билдиргенине кёре, бу кюнледе Владикавказда мас-рестлингден «Мамыр  Кавказ» деген битеуроссейли маданият - спорт фестиваль бардырылгъанды. Ары СКФО-ну битеу округларындан 100 спортчу къатышханды.

Котельняланы ишлеулерине къарагъандыла

Фатарланы жылытыу кезиу башланнганы бла байламлы МЧС-ни республикада бёлюмюню келечилери котельнялада бла жылыу бериу системагъа кирген башха организациялада къоркъуусузлукъ къалай жалчытылыннганына къарагъандыла.

Энергетикле эсгертиуле этгендиле

«Каббалкэнергону» специалистлери электрокюч къоркъуулу болгъаныны юсюнден адамлагъа эсгертиуле дайым этгенлей турадыла. Кёп болмай аны келечилери Котляровская элде аллай иш бардыргъандыла. Ала анда болгъанларыны сылтауу уа, компанияда айтханларына кёре, бир ненча юй, нек эсе да токсуз къалгъанлары эди.

Жангылып, борч жазылгъан эсе

Бирде атлары, тукъумлары, аталарыны атлары окъуна бирча инсанла тюбейдиле. Быллай кезиуде уа бирини борчу башхасына жазылыргъа боллукъду.

Россейни биринчилигине къатышырыкъдыла

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре, бу кюнледе Грозный шахарда дзюдодан СКФО-ну биринчилиги ётгенди. Ары округну битеу субъектлеринден 300-ден аслам спортчу къатышханды.
 

Хар элге да терк ишлеген интернет

2030 жылгъа Россейде адам саны 100-500 болгъан гитче эллени барында да 4G интернет ишлерикди. Келир жыл ол къайсыларында болурун сюе эсегиз, Госуслуги порталгъа кирип, 12 ноябрьге дери къол кётюрюрге амал барды. Письмо жазып билдирирге сюе эсегиз а - 26 ноябрьге дери заман бериледи.

Тырныауузну тийресинде аскер-спортоюн бардырылгъанды

Анга Элбрус эм Чегем районланы школларыны  аскер-патриот классларыны окъуучулары къатышхандыла: битеу да бирге 13 къауум. Быйыл «Зарницада» кеслерини къарыуларын  140 жаш бла къыз сынагъандыла. 

Шахар тийреле мардалагъа келиширча

Кёп болмай Битеуроссей халкъ фронтну Къабарты-Малкъарда бёлюмюню (ОНФ) келечилери адамланы тилеклери бла  мониторинг бардыргъандыла. Анга кёре,  шахарны   администрацисына  Биттир улу орамда къоркъуусузлукъгъа эс бурулмагъанына, ол санда  тротуар ишлерге кереклиси  билдирилгенди. Бу маршрутну кюн сайын  билим бериу учреждениялагъа жюрюген танг кесек сабий хайырланнганы уа бютюн жарсыулуду.  

Къаргъышны кючю

Чегем тарында оюлуп, чачылып тургъан кёп эски эллерибиз бардыла.