Календарь событий

07 октября 2022

Энчи операциягъа къатышханлагъа себепликле

РФ-ни Президенти мобилизациягъа тюшген инсанланы эркинликлерин сакълау жаны бла законланы къабыл кёргенди. Алагъа кёре, энчи операциягъа къатышханланы урунуу жерлери сакъланырыкъдыла, дагъыда алагъа кредит каникулла берилликдиле.

Къыйынларына бийик багъа берилгенди

Устазны кюнюне жораланып, Чегем районну администрациясында айырмалы устазланы бла юйретиучюлени саугъалау ётгенди. Анга район администрацияны башчысы Юра Борсов, билим бериу управленияны таматасы Жанна Арипшева эм дагъыда башхала къатышхандыла.

Кёл салып окъуй, муратына да жетеди

Бюгюнлюкде, билим бериуню качествосу бютюн суралгъан кезиуде, орус тилден бла литературадан окъутханланы жууаплылыкълары бютюн аслам болгъанча кёрюнеди. Нек дегенде бу дерсден Бир къырал экзаменлеге мектеплени бошагъанла барысы да борчлу халда къатышханларын билебиз.

Солууну игилендирир амалла

 Экинчи жангычылыкъ инструкторла-проводникле бла байламлыды: июльдан башлап компанияла къыйын маршрутлагъа туристлени биргелерине инструкторла-проводниклени иерге керекдиле. Аллай маршрутлагъа табийгъат чурумлары болгъанла саналадыла, аланы тизмеси бла спорт туризмден, альпинизмден эм башха тийишли федерацияланы сайтларында шагъырейленирге жарарыкъды. 

Ток ючюн тёлерге унутмагъыз

Хайырланылгъан электрокючню багъасын келир айны онунчусуна дери тёлерге кереклисин къайтарып эсгередиле «Россети Шимал Кавказ» компанияда. 

Жарыкъландырыуну магъанасын ангылай

КъМР-ни Экономиканы айнытыу министри Рахайланы Борис Миллет банкны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню башчысыны къуллугъун толтургъан Аслан Калов бла тюбешгенди.

Москвадан специалистле бийик багъа бергендиле

Москвада «Ана бла бала» деген ХХШ битеуроссей илму-билим форумда Къабарты-Малкъарны Перинатал арасында сабийден ауурлукълары болгъан тиширыулагъа реанимация болушлукъ этиуню къурау Россейде айырмалы 98 араны санында бек игиледен бирине саналгъанды. 

Энди аллай къыйынлыкъ къайтарылмаз ючюн унутмазгъа

2005 жылны онючюнчю октябри – къайгъылы, къужур кюн кёплени жерге къаратханды, жюреклерин къозгъагъанды, сагъыш этдиргенди. Бюгюнлюкде да, андан бери талай жыл озгъанда да, аны  эсгергенде чач тюклерибиз ёрге  къобадыла.

«Маданиятыбызны юйлерибизге къайта тургъаны мени къууандырады»

Къулийланы Марина битеу миллет байрамлада кёрмючлеге къатышады. 

Чирик кёлню жашырынлыкълары

...Кёпюрден ётгенден сора, жолну бир жанында гитче чырпы агъач башланады. Аны ызындан рамадан къарагъанча тёгереги жашил жагъа къуршалап, кём-кёк кёл кёрюнеди. Аны къылкъыугъа кирген бетинде терекле, къая жухла, агъачлы таула, туман хурттакла, жолоучу булутчукълары бла кёксюл кёк - ала бары да, кюзгюдеча, кёрюнедиле. Кёзлеринги андан алыргъа къолунгдан келмейди, кийик тауланы араларында ол айтхылыкъ аламат кёрюнеди.

Кюнден толу хапарла

Бабаланы Хызырны жашы Сулейман новеллала, эсселе жазгъанды. Биринчи хапарлары ХХ ёмюрню 70-чи жыллада басмаланып тебирегендиле.