Календарь событий

25 октября 2022

Ата борчларын толтуртхандыла

Малкачы эр киши сабийлерине къараргъа унамай, алиментле 100 минг сомдан озгъандыла.

Специальная памятка для лиц, не имеющих Российского гражданства

Памятка гражданам Донецкой и Луганской Народных Республик, гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях Херсонской и Запорожской областей.

Экономиканы айнытыуну къайгъыра

РФ-ни Экономиканы айнытыу министерствосуну регион политика Департаменти бардыргъан видеоконференциягъа КъМР-ни экономиканы айнытыу министрини орунбасары Ольга Белецкая бла макроэкономика эмда прогнозла бёлюмню башчысы Марина Муратова къатышхандыла. 

Закийге жораланнган конкурсну эсеплери чыгъарыладыла

Быйыл закий поэт Къулийланы Къайсын туугъанлы 105 жыл толады. Анга жораланнган конкурс барыууну юсюнден жазда Магас шахарны мэриясы кёлден жазмаланы конкурсун бардырыууну юсюнден билдирген эди.

Инсанны чёрчеклигин ачыкълагъанды оюн

Халкъыбызда бурундан бери сакъланып келген оюнла бла сизни андан ары шагъырей этерге сюебиз. Кёп алимлерибиз чертгенлерича, чабыу, терк барыу, бир бирни оза, жетдирмей къачыу-адамны, жаныуарны да ажалдан къалдырады. Заманны къыйын болумлары, табийгъат жашауну жорукълары адам улуну къылыгъына, ишине терен тамгъа салгъандыла.

Мобилизация бла байламлы инсанланы излерикдиле

Сетьде 20 октябрьден башлап къырал службаланы бла органланы ишчилери мобилизациядан къачхан гражданланы табар мурат бла россейлилени фатарларына кирирге эркиндиле деген хапар жайылгъанды деп, билдиреди войнасфейками.рф телеграм-канал.

Республика инфляцияны энишге тюшюрюрге къолундан келген субъектлени санындады

«Геополитика болумгъа да къарамай, Къабарты-Малкъар социал сфераны бла экономиканы айнытыу жаны бла аны боюнуна салыннган борчланы толтургъанды. Инвестицияланы келиулери тохтамаз, производствону барыу халы тыйылмаз ючюн, биз, къырал болушлукъну не къадар толу хайырланып, алгъа бютюн терк атламла бла барыргъа керекбиз», - дегенди КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кёп болмай республиканы Правительствосу бла бардыргъан кенгешде.

Энди къыралны чемпионатына къатышырыкъдыла

Республиканы Спорт министерствосу билдиргенине кёре, бу кюнледе Ярославль шахарда  грек-рим тутушуудан Ярославль областьны ФСБ-ни управлениясыны терроризмге къажау оператив къауумну командири Владимир Лататуевни атына жораланнган тёрели битеуроссей эришиуле ётгендиле. Владимир 16 апрельде 2000 жылда Шимал Кавказда баргъан спецоперацияладан биринде ауушханды. Ары Россейни жыйырма тогъуз регионундан 300-ге жууукъ спортчу къатышхандыла.

Мал губула: сакъ болугъуз!

Ахыр жыйырма жылны ичинде Кърым безгек битеу Юг эм Шимал Кавказ федеральный округлада бек къоркъуулу аурууладан бирине саналады.

Нёгерине бет этмей

8 октябрьде  МВД-ны Черек районда управлениясына Жемталада жашагъан  47-жыллыкъ эр киши сёлешгенди.

Сугъарыу – къыйматлы амалладан бири

Къабарты-Малкъарда кючлю тау черекле табийгъат байлыкъгъа саналгъанлары бла бирге  не заманда эл мюлкню айнытыугъа  ахшы къошумчулукъ  эте келедиле.