Календарь событий

16 октября 2022

Китапханада – жарыкъ байрам

Бараз кюн Нальчикде Мечиланы Кязим атлы республикалы жаш тёлю китапханада аламат байрам ётгенди.

Тапландырыугъа аслам эс бурулады

Быйыл Къабарты-Малкъарда жолланы жангыртыу жаны бла аслам ишле этиле баргъанына сёз да жокъду. Кесибиз кёребиз, шахарланы бла эллени кёп къалмай барында да эски жоллагъа ремонт этиу, жангыларын ишлеу да тири баргъанын. Анга кёп организацияланы специалистлери къатышадыла: бирлери асфальт жаядыла, башхалары белгиле бла бордюрла орнатадыла, орамла кече чыракъла бла жарытылырча этедиле. Дагъыда кезиулю жумушланы тамамлаучула: ууакъ ремонт этиучюле, жолланы юслерин, жанларын да кырдыкдан бла кир-кипчикден тазалаучула – аланы къыйынларын да белгилемей болмайды.

«Кёз туурабыздан бир кемчилик да къутуллукъ тюйюлдю»

Жол мюлкде уруннганланы кюню – быллай инфраструктураны къураугъа къыйын салгъанланы эмда аны жумушларына къарагъанланы байрамыды. Орамланы проектлерин жарашдырыучула, асфальт жайыучула, кёпюрле ишлеучюле, белгиле окъуна орнатыучула – ма аланы хайырындан шахарла бла элле жолла бла байламлы боладыла. Алай аланы къагъытда ойлап, асфальт жайыу бла къалгъан азды, ол ишлени качествосуна да кёз-къулакъ болургъа керекди. Аны бла уа тийишли специалистле кюрешедиле. Республиканы Жол мюлк управлениясыны лабораториясыны башчысы Ахматланы Алим аладан бириди.

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы К.В.Коковну Жол мюлкде ишлегенлени кюню бла алгъышлауу

Хурметли шуёхларым!