Календарь событий

21 октября 2022

Сабийни къуру да къубултуп тургъан тюзмюдю?

Ата-анала, кёп къалмай кеслерини сабийлерин бек ариулагъа санайдыла.

Нёгерлерини анасын жокълагъандыла

Чегем районну полициясында къуллукъ этгенле кеслерини ёлген нёгерлерини юйюрюн жокълагъандыла.

Тахта кёгетлени жыйыу бошала турады

Тахта кёгетчилик бизни республикада не заманда да иги кёрюмдюле бла къууандыргъанды. 

Жигитликлери эсде къалырча

Кёп болмай  Кёнделенде Хутуланы Ханапийни атын жюрютген тарых-краевед музейни тийресинде Украинада энчи аскер операцияда бла Сирия Араб Республика къазауатда  жанларын  берген аскерчилеге: Бачиланы Алимге, Балаланы Муратха эм Татталаны Заургъа эскертме ачылгъанды.  Аны юсюнден бизге Элбрус муниципал районну администрациясыны пресс-службасындан билдиргендиле.

Пособияла – айны ючюнчю кюнюнде

Быйылгъа дери регионлада пособияланы тёлеуню низамы бирча болмагъанды. Пенсия фондха социал къорууланыу органладан ётдюрюлген тёлеуле энди Россейни битеу субъектлеринде да социал казначействону жорукълары бла  бериледиле.

Нартюхден бай тирлик къууандырады

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарны биригиулеринде къыстау мирзеулюк  нартюхню оруп кюрешедиле.

Ыранда

- Ай, антсыз болмагъын сен, къарайма да, къоярыкъ тюйюлсе.

Россей бла Къытай 500 эришиу бардырлыкъдыла

Россейни Правительствосуну башчысыны орунбасары Дмитрий Чернышенко Россей бла Къытай физкультура эм спорт жаны бла байламлыкъла жюрютюрюклерин билдиргенди.

Урлукъланы качествосун тинтиучюле бир-бирлеринде сынам бла шагъырейленедиле

«Россельхозараны» Шимал Осетияда бёлюмюню келечилери, аны башчысы Тотров Олег бла бирге, кёп болмай Къабарты-Малкъарда коллегаларына къонакъгъа келгендиле. 

Сабийле жолда къоркъуусуз жюрюрча

Кёп болмай Экинчи Чегемни 3-чю номерли орта школунда къууанч халда «Къоркъуусузлукъну лабораториясы» ачылгъанды. 

Къуанч къайтсын арбазынга

Кючмезланы Мариям, тарых илмуланы кандидаты, «Жюрегими ауазы» деген назму китапны авторуду. 

Медицинаны генералындан кавказ халкъланы юрисконсультуна дери

Шаханланы Шалуканы жашы Абай (1850-1897 ж.ж) аскер врач болгъанды, ол генерал-майор чыннга дери жетгенди. 

Газны хайырланыучуланы жумушларына тынгылы къарайдыла

«Газпром межрегионгаз Нальчик» эм «Газпром газораспределение Нальчик» компанияланы биригип ишлеген арасына быйыл 52 мингден артыкъ адам сёлешгенди. 

Къыйын болумгъа тюшген сабийлени паркда солутхандыла

МВД-ны Нальчикде управлениясыны башчысы къыйын болумгъа тюшген сабийлеге паркда экскурсия къурагъанды.

«Билим жаланда адамны кесин угъай, жамауатны да айнытады»

Бизни жаш тёлюбюз, бирсиледен артха къалмай, окъууда, ишде да бет жарыкълы болгъанлай келгени барыбызны да кёллендирген шартды. Бюгюнлюкде аны бир къаууму къыралыбызны  белгили вузларында билим  ала, уллу шахарларыбызда тюрлю-тюрлю жерледе да урунадыла.