Ахшы эсепле эсленедиле

Элбрус районну Кёнделен элини бек  жаш билим бериу организациясы – Энейланы Тимур атлы  4-чю номерли мектеп – 15-чи жылны ишлейди. Ачылгъан кюнюнден башлап, аны устазлары сабийлени окъутууда эм юйретиуде ахшы эсепле болдурадыла.

Озгъан окъуу жыл да анда жетишимли ётгенди. Школну директору Атмырзаланы Мухтар айтханнга кёре, 11-чи эм 10-чу классланы бошагъанла барысы да, ЕГЭ-ни бла ОГЭ-ни ахшы берип, битеулю толу эм битеулю орта билим алгъанларыны юсюнден аттестатла къоллу болгъандыла. 11-чи классны бошагъан эки къызны айырмалы окъугъанлары ючюн алтын майдалла бла саугъаланнгандыла, тогъузунчу классдан ючеуленнге айырмалы аттестатла берилгендиле. Алты окъуучу Къабарты-Малкъар къырал университетге киргендиле, биреулен – Къабарты-Малкъар къырал аграр университетге, тёртеулен – техника эм медицина жаны бла орта усталыкъ билим бериу учреждениялагъа. 

Районну башха мектеплериндеча, мында да окъутуу ишни игилендирирча мадарла этиледиле. Гуманитар эм цифра жаны бла айнытыу «Точка роста» ара ачылгъанды, ОБЖ-ни бла технологияны кабинетлери керекли оборудование бла жалчытылыннгандыла. Ноутбукла, 3 D принтер, манекенле, квадрокоптер, профессионал фотоаппарат алыннгандыла. Сабийлени жыл санларына, фахмуларына эм сейирлерине кёре окъутурча инновациялы амалла сингдирилгендиле. Юйретиу-суратлау пособияла, техника бла приборла, кабинетледе ишлеуню башха-башха тюрлюлери хайырланыладыла. 
Жаш тёлюню аскер-патриот халда юйретиуге да уллу эс бурулады, анга жораланып дерсле бериледиле, класс эм классдан тышында тюбешиуле  къураладыла. Сабийле патриот акциялагъа, «Зарница» аскер-патриот оюннга къатышадыла. Мектепни кесинде, Россейни Жигитлери Аркадий Корольковну бла Анатолий Копыркинни чакъырып, «Аскерчини анасыны жюреги» деген битеукъырал патриот акция бардырылгъанды. Анга бюгюнлюкде Россейни аскерде къуллукъ этген уланланы аналары да келгендиле. 
Битеуроссей эм халкъла аралы «Армия-2022» оюнланы чегинде аскер-патриот клубланы араларында Элбрус районну башчысыны кубогуна эришиуле болгъандыла, юнармеецлени школ отряды аны муниципал кезиуюнде хорлагъанды. 9-чу классны окъуучулары жайда Терекде «Авангард» араны мурдорунда къуралгъан жыйылыуладан ахшы кёрюмдюле бла къайтхандыла. Юлгюге, Жашууланы Кантемир, аскер-спорт хазырланыуда биринчи жерлени алып, грамотала бла саугъаланнганды. Анга дагъыда «Юнармейская доблесть»  ВВПОД «Юнармия» ючюнчю даражалы белги берилгенди. 
Школну устазлары окъуучуланы фахмуларын ачыкълаугъа эм айнытыугъа, билимге сейирлерин ёсдюрюуге къайгъырадыла. Сабийле проект иш бла кюрешедиле, предмет олимпиадалада, конкурслада, фестивальлада, муниципал, район, регион, битеуроссей даражада да эришиуледе кеслерин сынайдыла, жетишимли да боладыла. Сёз ючюн, олимпиадалада эм «Умники России», «Навигатор», «Юнга», «Занимательная химия» конкурслада хорлагъанланы эм саугъаланнганланы къауумуна Жашууланы Кантемир, Махмуд Метов, Къудайланы Махти, Жанукуланы Муслим, Балаланы Шамил, Мариям бла Малика, Бапыналаны Ражима, Геграланы Луиза, Ёзденланы Амина, Хуртуланы Джамиля, Сабанчыланы Алина эм башхала киргендиле. «Солнечный свет»  интернет олимпиадада бла Битеуроссей онлайн олимпиадада ахшы кёрюмдюле бардыла.
 9-чу классны юч выпускниги «Адаптол» медико-биология школда окъуйдула, аны бошагъанлай, сертификатла аллыкъдыла, ала уа медицина билим бериу учреждениялагъа окъуугъа киргенде себеп боллукъдула. Ала школчуланы биринчи регион конференцияларында «Методы исследования внешнего дыхания и заболевания органов дыхания» деген проектлерин къоруулагъандыла. Андан сора да, окъуучула кёп диплом, майдал, грамота алгъандыла. 
Сабийлени 90 проценти къошакъ билим да аладыла. «Театральный», «Умелые ручки», «Твори, выдумывай, изобретай», «Химический калейдоскоп», миллет тепсеуден кружокла, ингилиз тилде театр ишлейдиле. Аслам окъуучу спорт секциялада жараулагъа жюрюйдюле, бокс, тутушуу, футбол, волейбол, баскетбол, шахматла бла кюрешедиле, эришиуледе хорлагъан да этедиле. 
Школгъа дери  билим бериуню юсюнден айта, Мухтар Мухадинович мектеп бла сабий сад байламлы болгъанларын чертеди. 
– Школда окъутууну эсеплери садда сабийни билим алыугъа кёллендириу, аны сейирлерин айнытыу къалай къуралгъанына кёре боладыла, – дейди директор. – Гитчеле мектепде жангы болумлагъа терк да, тынч да тюзелирча устазла школгъа дери бёлюмде ишлеуню энчиликлерине тюшюнедиле, алтыжыллыкъ бла жетижыллыкъ сабийлени араларында психология башхалыкъ алай уллу болмагъаны себепли, аланы дерслерине барадыла. Алай бла башланнган школну бла абаданыракъланы окъутхан устазла бир бирлерини дерслерине къарайдыла, «тёгерек столла» къурайдыла. 
Педагогланы усталыкъларын, сынамларын да белгилерге тийишлиди. Устазла бла юйретиучюле 31 боладыла. Аладан 22-си бийик билимлери барды, къалгъанларыны – орта. Педагогла Бечелланы Тохтохан бла Чочайланы Мариям «Битеулю билим бериуню сыйлы ишчиси» белги бла саугъаланнгандыла. Отарланы Фарида филология илмуланы кандидатыды. Къочхарланы Халиматха былтыр «Россей Федерацияда юйретиуню бла жарыкъландырыуну сыйлы ишчиси» деген ат берилгенди. 
Билим бериуню федерал къырал стандартына жангычылыкъла кийирилгени бла байламлы  устазла хазырланыу эм квалификацияны ёсдюрюу курсланы ётгендиле. Кёп болмай тогъуз педагог – биринчи, бири – да бийик квалификация категорияны алгъандыла. 
Мектепни битеу кабинетлерине ремонт этилгенди. Быйыл школгъа окъургъа 200-ден аслам сабий келгенди, аладан 22-си – биринчи класслагъа.

Суратда: школну директору Атмырзаланы Мухтар.

Анатолий ТЕМИРОВ.
Поделиться: