Календарь событий

27 июля 2021

Акъылбалыкъ болмагъанланы эркинликлерин къоруулаугъа – энчи эс

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков акъылбалыкъ болмагъанланы эркинликлерин бузуу ишлени болдурмазча соруула жаны бла ишчи кенгеш бардыргъанды.

Сёлешиуню баш темасы – шёндюгю эпидемиология болум эм аурууну жайылыуун тыйыу

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков видеоконференция халда КъМР-де коронавирус жукъгъан аурууну болдурмазча эм аны жайылыууна контроль этиу оператив штабны кезиулю жыйылыуун бардыргъанды. 

Казбек Коковну эфирде жамауат бла тюзюнлей байламлыгъыны болжалы кёчюрюледи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кесини инстаграм-аккаунтунда  «Тюзюнлей линиясыны» болжалы 29 июльдан 3 августха кёчюрюлгенини юсюнден билдиргенди.

Аманлыкъчыладан сакъланыуну биринчи амалы –хар кимге да ышанмау сакълыкъды

Телефонланы, Интернетни болушлугъу бла хыйлачылыкъ этип ахча урланнганы кёбейгенди. Аманлыкъчыла асламысында, инсанны телефонуна сёлешип, аны банкда карточкасыны номерин айтырын тилейдиле, аны билгенлей а алагъа анга парольну тапхан уллу иш тюйюлдю. 

Ныгъышда

Саулай уллу дунияда жангыз кеси къалгъанча, олтурады ныгъышда жангыз къарт, бирде башын кётюре да, тёгерекге къарай, бирде къолунда тутхан таягъыны буруну бла жерде бир затла ызлай. Жылла аны инбашларындан басып тургъанлары тюз да къарагъанынглай билинеди – гуппуруракъ санлары иничкергендиле, иелерин жерге тарта, энишге ийилгендиле, тёгюлгендиле. Дуния уллу, жангыз адам а аны къатында гумулжук кибик кёрюнеди.

Къоллары – чемер, кёлю - жарыкъ

Биринчи кере тюбешгенимде окъуна сезген эдим ол хунерли адам болгъанын. Алайсыз а къалай? Кёзлери жарыкъ,  санларын тири къымылдатады… Мени бла ушакъ  эте, къолундан ишин кетермейди: юзмелтчикни ары бла бери айландырып ийлейди. Бир кесекден  стол юсюне салып жаяды. Къолларыны къымылдагъанлары тохтагъанда, тюрслеп къарасам - тюльпан гюлню сураты.

Биринчи атламларындан башлап халкъына, аны адабият байлыгъын айнытыугъа жюреги бла берилипди

Жазыучу, филология илмуланы доктору Берберланы Бурханнга 60 жыл толду. Аны биз фахмулу прозаикча, драматургча, алимча таныйбыз. Ол бу юбилей жылына бай ниет хазнасы бла жетгенине барыбыз да шагъатбыз.  

Россейни регионларыны бюджетлерин тутхучлу этер муратда

Россейни регионларына  2021 жылда бюджет системаларыны тутхучлулукъларын кючлендириуге   50 миллиард сом берилликди. Аны юсюнден буйрукъгъа Россейни Правительствосуну Председатели Михаил Мишустин къол салгъанды.

Чалмасха ток тартылгъанды

«Россети Шимал Кавказ» компания Элбрус районда Чалмас деген элни ток сетьлеге къошханды. Чалмасны юсюнден архивледе биринчи кере 1890 жылда сагъынылады. Бу эл тенгизден 1300 метр бийикликдеди. Таулу халкъны Орта Азиягъа кёчюргенлеринден сора атылып тургъанды.

«Хар таулу биледи къалайда тохтаса да, анга къонакъбайлыкъ этиллигин, къайсы юйге кирсе да, жатар жер, ашаргъа аш да табыллыгъын»

1893 жылда «Природа и охота» журналда С.Ф.Давидовични «Кавказ таулада» деген жолоучу эсгериулери басмаланнган эдиле. Бюгюн аланы бир кесеги бла сизни шагъырей этерге сюебиз.