Календарь событий

16 июля 2021

Тау халкъланы школлары Кавказда жангы реформаланы, жорукъланы, жашау болумну мурдорун салгъандыла

КъМР-ни – 100-жыллыгъына

Кавказны халкълары Россейге къошулгъанлары бла регионда уллу тюрлениуле башланнгандыла: административ, политика, сюд, культура, билим бериу, илму, интеллигенцияны хазырлау эм башха сфералада да. Кавказ къазауатдан сора башланнган жангычылыкъланы юслеринден биз РАН-ны Къабарты-Малкъар илму арасыны гуманитар тинтиулени институтуну этнология бёлюмюню башчысы, тамата илму къуллукъчу, тарых илмуланы кандидаты, доцент  Дмитрий Прасолов бла   ушакъ бардыргъанбыз.

Казбек Коков республикалы бюджетни тамамланыуу бла байламлы ишчи кенгеш бардыргъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Правительствону келечилери эм республиканы муниципалитетлерини администрацияларыны таматалары бла ишчи кенгеш бардыргъанды. Анга КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий эм Россейни ФНС-ны КъМР-де Управлениясыны оноучусу Аслан Губачиков къатышхандыла. 

ЁМЮРЛЕ БЛА ТЮБЕШДИРГЕН ПОЭЗИЯ

Аллай адамла боладыла дунияда – кёзлеринден, сёзлеринден да жарыкълыкъ кетмеген, таза ниетли, ариу жюрекли. КъМР-ни халкъ поэти Беппайланы Азнорну жашы Муталип, назмучу, аладанды.

Къарачай-малкъар халкъны эм буруннгу миллет хазнасы

Бурун заманладан бери адам табийгъат бла хайырланыргъа итиннгенди,  Аллахдан келген къудуретни бузмай, аны бла тап келишиулюкде жашаргъа (хау, бюгюнлюкде хал бираз башхаракъды). Адам улуну  биринчи къол усталыгъына, искусствосуна аны кийиз жарашдырып тебирегенин санаргъа боллукъду.

Къуралыулукъну, айныуну, мамырлыкъны, шуёхлукъну жолу бла

Къабарты-Малкъар Республиканы къыраллыгъыны 100-жыллыгъына

Жыйырманчы ёмюрге бизни халкъларыбыз ахшы къууумла бла тюбегендиле, жангы жашау башларгъа таукелленип, миллет къыраллыкъны айнытыр умутда. 1917 жылны февралында болгъан ишле аланы ол муратлары толурларына ышаныулукъ бергендиле. Биринчи атламладан бири уа Шимал-Кавказ Республиканы къуралыуу болгъанды. Алай ол кёпге бармагъанды. 1918 жылда январьда  Россей Совет Федератив Социалист Республика –РСФСР- жаратылады. Ызы бла Терк областьны таулу халкъларыны бирикген автономияларын къурауну юсюнден башламчылыкъ да этиледи.

Битеу дунияда да азат жюреклилени кёллендиргенлей турлукъ хорлам

   Сталинград ючюн уруш башланнганлы – 79 жыл

Сталинград ючюн сермеш 1942 жылда 17 июльдан 1943 жылда 2 февральгъа дери баргъанды эмда адам улуну жашауунда жер юсюнде болгъан бек уллу къазауатха айланнган эди. Курск дугада сермеш бла бирге ол Уллу Ата журт урушда болумну арталлы да тюрлендирген эди.

Бир арба жюк бичен

 Бу  иш урушну аллында жыллада тау эллерибизден биринде болгъанды. Махмут деген бир абадан киши, элден узакъ болмай, гатлешде бир гебен бичен  ишлейди. Гебен  дегенде да,  эки атлы арбагъа иги жюк болурча. Мал кирмезча, тёгерегине чалман этип, иги бегитеди.

Зыбыр коммунал къалгъан-къулгъанланы жаратыугъа – аслам эс

Кёп болмай КъМР-ни Къурулуш эмда жашау журт –коммунал мюлк министрини орунбасары Роман  Котченко бардырып  кенгеш болгъанды.  Анда сёз республиканы Башчысы Казбек Коковну   зыбыр коммунал къалгъан-къулгъанланы жыйыуну эм, жарашдырыуну тап халгъа келтирирге эм  эркинликсиз къуралгъан свалкаланы къурутургъа  деген буйругъу къалай толтурулгъанына  къаралгъанды.

Тирликни къоранчсыз жыяр умутлудула

Кёп болмай  Пенза областьда Россейни  эл мюлк  министри Дмитрий Патрушев бардырып, агропромышленный комплекс бла аш-азыкъ рынокну оператив штабыны  кенгеши болгъанды.  Ол видеоконференция халда бардырылгъанды эм  асламысында  тирлик жыйыугъа бла къыралны жанындан аграрчылагъа болушлукъ тапдырыугъа жораланнганды.  Анга регионлада ведомстволаны келечилери да  къатышхандыла, ол санда КъМР-ни эл мюлк министри Хасан Сижажев да.

Тюрк кинематогрфда эм уллу сурам болгъан актриса

Нургюль Эшилчай бюгюннгю тюрк кинематографны жулдузларыны араларында уллу хакъ тёленнген актрисаладан бириди. Россейли къараучула «Сюймеклик эм азап сынау», «Умур-чумур», «Тамашалыкъ ёмюр», « Кёсемни патчахлыгъы» деген сериаллада эм «Къызыл сюймеклик» деген кинода танышхандыла аны бла.

Окъуучулары – мектеплерини бетин чыгъаргъанланы сатырында

Узакъ эллерибизде кеслерине  махтау, ыспас да излемей, тутхан  ишлерин бет жарыкълы бардыргъан,  окъуучулары, билимлиликлери бла да  жамауатдан хурмет табып ишлеген устазларыбыз асламдыла,  къудуретге шукур. Бизни кёбюбюз  ашыкъгъанбыз аллай педагогланы дерслерине, алагъа ушаргъа, алача ишлерге да сюйгенбиз.

Сугъарылгъан жерлеге танг къошулады

 Къабарты-Малкъарда „Агропромышленный комплексни экспорту»,   «Халкъла аралы кооперация эм экспорт»  регион эм  миллет проектлеге кёре, жылны ахырына  сугъарылгъан жерлени 4720 гектаргъа жетдирир мурат барды.

Огъары Малкъаргъа баргъан жолну тарыхындан

 Огъары Малкъаргъа баргъан жолну къурулушуну эм анда ишлегенлени юслеринден кёп хапарла бла  таурухла жюрюйдюле. Эшитгенле къошхан, къоратхан да эте болурла. Кертиси уа къалай болгъан болур,  къачан,  къалай эм кимле ишлегендиле ол жолну? Ол да миллетибизни тарыхыны бир бетиди.

Казбек Коков: Республикада жашагъанланы саулукъларын бла жашауларын сакълау шёндю бизни баш борчубузду

Къабарты-Малкъарны Коронавирус инфекцияны жайылыууна къажау кюреш бардырыу жаны бла  оператив штаб республиканы Баш къырал санитар врачы Жирослан Паговну  бу жангы жукъгъан ауруудан сакъланыуну мадарларын бютюн кючлендирирге эмда ишлегенлени бир къауумуна вакцинацияны борчлу халда салдырыргъа кереклисини юсюнден оюмун къабыл кёргенди.