Календарь событий

02 июля 2021

«Информация технологияла ёкюл, врач экономист дегенча усталыкъланы урунуу рынокдан кетерип башларыкъдыла»

ITV/AxxonSoft  компания Россейде угъай, битеу дунияда да белгили фирмады, ол къоркъуусузлукъ системаланы жарашдырыу бла кюрешеди. Аны башламчысы, иеси да таулу жашды – Алтууланы Къазийни жашы Мурат.

Федерал законлада къаллай жангычылыкъла бардыла

Сабийлеге тёлеуле, льготаланы юсюнден билдириу, къуллукълада ишлегенлеге башха къыралланы инсанлыгъын алыугъа чекле. Июльда кючюне кирген законланы юслеринден материалда окъугъуз.

Айыула

Дунияны башында жашагъан айыула 7 тюрлюге юлешинедиле. Алай эсе да, къылыкълары аланы, кёп къалмай, бирге ушайдыла:балалары туугъанлай сют бла кечинедиле, кеслери уа кырдык, жемиш, наныкъ, эт ашап жашайдыла. Жыртхыч жаныуарлагъа саналадыла. Акъ айыудан къалгъанлары къыш мыртыскы жукъугъа киредиле эм  жаз башында, къар эрий башлагъанда, уянадыла.

Закий филолог, тарыхчы, этнограф, географ

Жер жаратылгъанлы адам, адам болуп, ёсюп тебирегенли не къадар заман, ёмюр ётдю, минг-минг тёлю алышынды. Жашла тууа, къартла  аууша… Деменгили къыралла къурала, эскиле жокъ бола. Биреу къан тёге, бирси уа адам ёлюкле юслеринде къала ишлете. Кеси сау заманда эшитген махтау сёз ёмюрледе жашап турлукъ суна…

Насып ючюн

Ёмюр - атлы 

Ариу жомакъ, таурух болуп къалып,
Бизни да жол нёгерликге алып,
Ёмюр - атлы – барады тик ёрге,

Бишлакъ кюч- къарыу берген ашды

Таулуну хант столунда  не заманда да бишлакъ бла чай болады. Аланы саулукъгъа не хайыр, не хата этгенлерини юсюнден  «Ваш доктор» деген клиниканы терапевти Хуламханланы Халимат бла ушакъ этгенбиз.

 

Къуш уясы Хабазым

Хабаз бек ариу тау эллерибизден бириди. Анга кире келген жерде, тау башында Агойланы жери деп  барды -  ариу чаллыкълы жер. Анда алгъа будай, артдаракъ жыллада уа картоф ёсдюрюп да тургъандыла. Тууарла, ууакъ аякълы малла да тутхандыла. Балыкъ суу Хабазны экиге айырады - чегет эм  кюнлюм жанына.

Тюшлени юсюнден уяннганлай айтыу игиди

Аман тюшле 5-7 кюнден сора жангыдан кёрюнюрге боладыла. Алимле айтханнга кёре, ол мыйыны ишлеуюню энчиликлери бла байламлыды. Ала анга къайтарылып кёрюннген тюшлени синдрому дейдиле.

Минги тауну тёгерегине – сейирлик жолоучулукъ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосунда квадроциклледе «Наследие России. Вокруг Эльбруса» деген экспедициягъа къатышханла бла тюбешиу болгъанды, аны ведомствону башчысы Мурат Шогенцуков бардыргъанды.

Кърым ханны саугъасы

 Таурух

Бурун заманладан бери журтубузгъа жау аскерле чабыууллукъ эте тургъандыла. Бирлери жерибизни  сыйырыргъа кюрешгендиле, башхалары уа  адамыбызны жесирге алыргъа, малыбызгъа,  мюлкюбюзге ие болургъа  кюсегендиле. Болсада ала умутларын толтуралмагъандыла. 

Илмуну эмда технологияланы жылы

Бизни къырал не заманда да хунерли алимледен бай болгъанды. Совет эмда россей илму алгъын жыллада дуниягъа не зат бергенди? Нобелевский лауреатла Лев Ландау, Пётр Капица, Жорес Алфёров къурагъан жангы затланы.

Гитчеге, уллугъа да хайырлы тюбешиу

Быйылны март айындан бери  республикада  «Комплекс профилактических мероприятий «Стоматологическое  просвещение –вся республика» деген ат бла  жаш тёлю стоматологладан  къуралгъан  къауум   ишлейди. Ол    кеси да  «Машук-2020»  жаш тёлю форумда  Росмолодежь грантха  тийишли болгъан эди. 

Кёллени кётюрген тепсеуле

Театр искусствону дуниясында кёп уста тепсеу коллективле бардыла. Аланы араларында  айырмалы болур ючюн а, кёп ишлерге керекди. Бизни барыбызны да къууандыргъан, миллет ёхтемлигибизни  кючлеген   «Балкария»  къырал этнография фольклор ансамблибиз  атын иги бла айтдыра келгенли талай жыл болады.

Хаталы огъесе хайырлы соцсетьле?

Социал сетьле чыкъгъанларына, анга, баям, бек кёпле къууаннган болур эдиле. Бу затланы къурагъанла, ала адамланы араларында байламлыкълагъа, бютюн кёп информация бла шагъырейленирге себеплик этериклерине ышаннгандыла. Алай ол кёпге бармагъанды, аны тынгысызлыкъ алышындыргъанды, быллай сетьле уа ётюрюк кенг жайылгъан жер болгъандыла. Дагъыда алагъа кёп заман бёлгенле аладан айырылалмай тохтагъанлары да эсленнгенди.

«Манга келген баланы ата-анасына сау этип къайтарыр ючюн, билимими, кючюмю да аярыкъ тюйюлме»

Кёп сабийле садха неда школгъа жюрюп башлагъанлай ауруп тебирейдиле, алагъа асламысында кесекле тиедиле, жётел этедиле. Гитчеге быллай кезиуде терк эм тюз медицина болушлукъ этилмесе, ауруу ёпкелеге, бронхалагъа ётеди, бютюн къыйын багъылады.