Календарь событий

17 июля 2021

Къабарты-Малкъарда вакцинация этген жерле солуу кюнсюз ишлейдиле

Къоркъуулу жукъгъан ауруугъа къажау вакцинация кюч ала барады. Озгъан кюнню ичинде Къабарты-Малкъарда вакцинаны биринчи компонентин 2297 адам алгъандыла, экинчисин - 2146.  

Вакцинацияны толусунлай ётгенлени саны 50 мингден атлагъанды, республикада жашагъан жюз мингден аслам адам вакцинаны биринчи компонентин этдиргендиле.

Нальчикни бек къоркъуулу жукъгъан ауруулагъа къажау госпиталини врачлары билдиргеннге кёре, вакцина салдыргъанланы санында эки-юч ыйыкъны ичинде коронавирусха къажау антитела чыкъгъан эселе, аллайланы ичинде ауур ауругъанла жокъдула. 

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков инсанла бла приём бардыргъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков инсанла бла приём бардыргъанды. Къабарты-Малкъарны Башчысы бла тюбешиуге Нальчикде, Бахсан, Эльбрус эм Прохладна районда жашагъанла келгендиле. Ала къолайсыз кёп сабийли юйюрледен эм жашауларында къыйын болумлагъа  тюшген инсанла эдиле. Тилеклени асламысы уа жашау болумларын игилендиририу бла байламылы эм бийик технологиялы медицина болушлукъ кереклиле болгъандыла.