Календарь событий

25 июля 2021

Кавказны тарыхда къалдырыргъа итинип

Документли киноланы юслеринден айтханда, ол бусагъатлада артыкъ сейир жанргъа саналмайды. Совет къырал болгъанда уа кинотеатрлада хар бир суратлау фильмни аллында кинождурнал деп, аланы кёргюзтюп, къыралны къалайындан да хапарлы этип тургъандыла къараучуланы. Жарсыугъа, бюгюн ол тёре жокъду.

Вирусну тыярыкъ кюч – вакцинацияды

Пандемия башланнганлай, социал сетьледе  медицинада не билимлери, не сынаулары болмагъан адамла кёп терс затла жазып тургъандыла. Алагъа къулакъ салып, вакцина бла хайырланмай, кёпле ауругъандыла, ёлгенле да аз тюйюлдюле.

Сюйген жюреклеге чырмау жокъду

Мариямны школ жылларындан окъуна кёп тенги болгъанды. Тенг къызлары аны бла заманларын ётдюрюрге бек сюйгендиле. Туугъан кюнлерине да чакъырмай къоймагъандыла. Ма аллай къууанчланы биринде ол Ислам бла танышады. Къонакъ жаш бла бир мектепде окъугъанлыкъгъа, ол аны эсине окъуна тюшюралмагъанды.

Жорукълагъа оюн халда тюшюндюре

МЧС-ни баш борчларындан бири сабийлени солуулары къоркъуусуз ётерча мадарла этиудю. Нальчикде гитчеле тургъан санаторийле, турист базала асламдыла, бери къыралны жер-жерлеринден кёп адам келеди. Аланы  республикада солууларына чурум чыкъмазча министерствону келечилери «Кавказ» санаторийде профилактика ишле бардыргъандыла.

Къолдан келгенни аямайдыла

Черек районну билим берген учрежденияларында  ремонт ишле къыстау барадыла. Аланы ата-анала, устазла да, биригип, кеслери  тамамлайдыла. Элчи къызчыкъла бла жашчыкъла 1 сентябрьде жангыртылгъан, таза, жарыкъ класслагъа  келир ючюн къолдан келгенни аямайдыла.