Календарь событий

29 июля 2021

Казбек Коков Шимал-Кавказ федерал округну социал-экономика айныууна аталгъан кенгешге къатышханды

Бу кюнледе Пятигорскда РФ-ни Правительствосуну Председателини орунбасары Александр Новакны башчылыгъы бла уллу жыйылыу бардырылгъанды. Анга  РФ-ни Президентини СКФО-да толу эркинликли келечиси Юрий  Чайка, РФ-ни экономиканы айнытыу министри Максим  Решетников, РФ-ни энергетика министри Николай  Шульгинов, РФ-ни къурулуш эмда жашау журтла-коммунал мюлк министри Дмитрий Волков, округну регионларыны башчылары да къатышхандыла. 

Саулукъларына кёре чекленнген онглары болгъанлагъа – къырал себеплик

Къыралда саулукъларына кёре чекленнген онглары болгъанланы, сакъатланы социал эркинликлерин къоруулау жаны бла къаллай законла кючлерине киргендиле? Аны юсюнден материалда окъугъуз.

Мени ёхтемим – сюйген журтум

Ата журтну, юйню, тыпыр ташны темасы литературада, ол санда малкъар адабиятда да не заманда да сыйлы, энчи жерни алгъанды.   Бусагъатда уа аны юсюнден не къадар кёп айтылса да, артыкъ болмазлыгъы бла даулашырыкъ чыкъмаз.

 

Тынгылы ремонтха къаллай ишле киредиле?

Аны юсюнден КъМР-ни Тарифле, эмда жашау журтлагъа надзор этиу жаны бла къырал комитетинде быллай ангылатыу жибергендиле: «Республиканы 2013 жылда 22 июльдан 62-РЗ номерли «Къабарты-Малкъар Республикада кёп фатарлы юйледе битеулю мюлкге тынгылы ремонт этиуню юсюнден» законуна тийишлиликде, быллай ишлени тизмеси жик жиги бла тохташдырылгъанды. Аланы барына да ахча тынгылы ремонт этиу жаны бла Фонддан къоратылады».

Люба бла сен

  Болгъан иш

Жер юсюнде не кёп адам бар эсе да, эгизлеча, бир бирлерин къатлагъанла тюбей эселе да, жашаулары, къадарлары бир кибик болгъанла уа жокъдула. Хар адам – бир энчи дуния.

– Къайда боллукъбуз – къууанчхамы барлыкъбыз?! Люба ёлгенди да, анда эдик, – дейди келиним, телефон бла жууап эте.

– Къайсы Люба?

Къан тамырыгъызны басымы кётюрюле эсе…

Давлениям бир кётюрюле, бир тюше башлагъаны бла докторгъа барама. Ол а манга дарманла жаздырады. Алай бек алгъа ауурлугъугъузну азайтыргъа керексиз дейди. Мен а: «Аны ючюн не зат ашаргъа керекме»,-деп сорама да, ол манга аны жик жиги бла юйретгенине ыразы болуп кетеме. Алайды да, окъуучуланы да уста врачны юйретиулери бла шагъырей этерге сюеме. Ол кимге да хайырлы сунама.

Казбек Коков республиканы айнытыу моделин хазырлау бла байламлы жыйылыу бардыргъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков республиканы 2030 жылгъа дери айнытыу моделин хазырлау бла байламлы ишчи кенгеш бардыргъанды, деп билдиргендиле регионну оноучусуну пресс-службасындан.

Жыйылыугъа республиканы энономика айнытыу министри Рахайланы Борис, аны орунбасарлары Темиркан Баждугов бла Хусен Тимижев къатышхандыла. Анда республиканы айнытыу моделин хазырлау бла байламлы соруула сюзюлгендиле, «Демография», «Ишчи жерле къурау», «Инвестицияла» деген бёлюмле къалай айнырыкъларын кёргюзтюлген белюмлеге къаралгъанды.

Таулу бишлакъны хайырланыргъа беш сылтау

Бишлакъ саулукъгъа бек иги болгъаны бла даулашханла жокъдула . Аны юсюнден  Къашхатауда амбулаторияны врачы  Жнгоразланы Аминат айтады.

Аскерчиле тиклиги 45 градусха жетген къаялагъа ёрлеп эришедиле

Россейни Сауутланнган кючлерини, Росгвардияны эм Къалауурланы федерал службасыны аскерчилери «Кольцо Эльбруса» битеуаскер конкурсну чеклеринде КъМР-де «Таулада къаялы жерледен ётюу» деген энчи буйрукъланы толтурадыла.

Бузукълукъ этгенлеге тазир салыннганды

«Газпром межрегионгаз Нальчик» компанияны хайырланыучула бла ишлеген бёлюмюню келечилери быйылны биринчи жарымында 101,6 минг юйде (фатарда) тинтиуле бардырып чыкъгъандыла. Бу ишни кезиуюнде кёк отлукъну эсеплеучю 147 приборгъа адамны къолу жетгенин ачыкълагъандыла. 

Хар бири да - махтаугъа тийишли

Россейни МЧС-ини Элбрусда бийик тау-излеу-къутхарыу отряды 1992 жылда 28 июльда къуралгъанды. Аны базасы Терс–Къолда  2150 метр бийикликде орналады. Отрядны таматасы халкъла аралы эм  РФ-ни сыйлы къутхарыучусу Гулийланы Абдуллахды.