Календарь событий

20 июля 2021

29 июльда Казбек Коков «Тюзюнлей линияны» бардырлыкъды

29 июльда КъМР-ни Башчысы Казбек Коков «Тюзюнлей линияны» бардырлыкъды. Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы инсанла берген соруулагъа жууапла берликди, деп билдиредиле газетге республиканы оноучусуну пресс-службасындан.

«Тюзюнлей линияны» Москва заман бла 12 сагъатда ГТРК «Къабарты-Малкъар», ВТК «Къабарты-Малкъар» телеканаллада къараргъа эм радио «Къабарты-Малкъар» 99,5 FM тынгыларгъа боллукъду эмда КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну «Instagram» эм «ВКонтакте» социальный сетьледе кесини аккаунтларында да кёргюзтюп башларыкъдыла.

Эки ёмюрню бирге байлагъан фахмуну ариу ызы

Узбекистанны сыйлы артисти Рустам Сагдуллаевха кинода айтылгъан аты ёмюрлеге жабышып къалгъанды – кёпле анга Леонид Быковну «Сермешге жаланда «къартла» барадыла» (В бой идут одни «старики») деген киносундан ролюн алып, ташкентчи Ромео дейдиле. Алай айтылгъанлай, узбекли режиссёрну, актёрну эм сценаристни сыфаты кёз аллынга келип къалады.

Орайда

«Орайданы» хапарын Хар ёзенде, хар элде бир кесек башха тюрлю айта болурла. Алай аны баш магъанасы тюрленмейди. Мен да къарт атам Ёзденланы Локъманны жашы Томпадан (1895-1982) эшитгенимча айтайым.

Тишлени саулугъу – ариулукъну бир шарты

Тиш этлери кёплени ауруйдула, ол адам тёзалмазча аллай ачы аурууду.Бу проблеманы юсюнден стоматолог Забакъланы Жамал бла ушакъ этгенбиз.

Налогла жыйыучула жетишимли ишлегенлери кёрюнеди

Федерал налог службаны Къабарты-Малкъарда бёлюмю быйылны биринчи жарымында къыралны бюджетине 8,377 миллиард сом жиберип, аны бла борчун 14,5 процентге артыгъы бла толтургъанды, дегендиле УФНС-де. Ол санда федерал бюджетге 1,87 миллиард сом бёлюннгенди, республиканы бирикген бохчасына уа 5,8 миллиарддан азмаз кёп сом баргъанды. 

Эки сюйгенни бир насып юлюшлери

Аскербий бла Зарият бир  жыллыкъладыла, бир элде туугъандыла, ёсгендиле, жашагъандыла.  Жашагъандыла десек да, Аллахха шукур,  бюгюнлюкде да сау-саламатдыла. Жыл санларын  айтханда, алтмышдан атлап тебирегенди. Алай, жарсыугъа, юйюр къурамагъандыла. Кеслери жангыз бирер юйде, бир орамда турадыла.

Керексиз даулашладан сакъланыр мадарла

Юйюр – ол эр кишини бла тиширыуну бирге жашаргъа закон бла бегитилген оноуларыды. Аны къурау эм айырылыу аланы экисине да мюлклери, сабийлери бла байламлы жууаплылыкъ салады. Аны юсюнден ушакъны юрист Азамат Тохов бла бардыргъанбыз.