Календарь событий

21 июля 2021

«Биле-биле семирсегиз неда мардадан бек арыкъ бола башлагъыз, мычымай врачха жетигиз»

Сахарный диабет бек жайылгъан ауруу болуп къалгъанды, бизни хар бирибизни да бардыла бу къоркъуулу ауруудан къыйналгъан жууукъларыбыз, ахлуларыбыз. Аны юсюнден толуракъ хапарны билир муратда  профессор, медицина илмуланы доктору, Керти илмуланы россей академиясыны келечиси,эндокринолог Ахкёбекланы Нелли бла ушакъ этгенбиз. 

Эсепле чыгъарылгъандыла, тийишли буйрукъла берилгендиле

Россейни МВД-сыны Нальчикде управлениясыны жылны аллындан бери оператив  ишини эсеплери чыгъарылгъандыла эмда  ючюнчю кварталда толтурургъа тийишли жумушланы белгилегендиле. Кенгешге  КъМР-де ич ишле министрни орунбасары – следствие управленияны башчысы юстицияны полковниги   Олег Попов, КъМР-де МВД-ны штабыны тамата инспектору ич службаны   полковниги  Сергей Афаунов эм башхала къатышхандыла.

Битеу мюлкледе да ёсюм барды

КъМР-ни Эл мюлк министерствосундан билдиргенлерича, быйыл республиканы мюлклеринде сауулгъан сютню ёлчеми  ёсгенди. Алай бла беш айгъа ШималКавказстатны эсеплерине кёре, биригиулени барысы да 178 минг тонна сют алгъандыла. Былтыр бу замандан эсе ол 4.3 процентге кёпдю. 

Миллет проектле бла байламлы ишлени эсеплери чыгъарылгъандыла

КъМР-ни Правительствосунда Къабарты-Малкъар Республиканы  Башчысында Стратегиялы айныуну эмда миллет проектлени советини президиумуну талай жыйылыулары бардырылып бошалгъандыла. Алада КъМР-де миллет проектлени толтурууну барыу халлары туура этилгендиле, 2021 жылны экинчи кварталыны эсеплери чыгъарылгъандыла.

Мухаммад файгъамбарны ахыргъы ууазы адамны эркинликлерини бла праволарыны декларациясыды дерге боллукъду

Мухаммад файгъамбар, Аллахны саламы анга болсун, жашауунда ахыргъы кере хажны къыла, бизни Жаратханнга быллай тилек этгенди: «О, Аллах! Бу жолгъа чыгъа,  ийманыбызны сакълай, сени ыразылыгъынга тийишли болурча ахшы ишлени тамамларгъа онг, кюч-къарыу бериринги тилейбиз».

Ауругъан сабий бла къаллай бир турургъа жарайды?

 Сабийле терк-терк ауруйдула. Алагъа къарагъан ата-аналагъа больничныйни къаллай бир заманнга алыргъа жарайды?

А.Бойко, Химки.

Жууапны РФ-ни ФСС-ни  къырал жумушла эм социальный коммуникацияла жаны бла департаментини башчысы Татьяна Лотоцкая береди:

  - Больничныйни болжалы сабийни жыл санына эм къаллай бирге къыйын ауругъанына кёре болады. Ол кёп заманны ауруй эсе, ишлемегенлерини юсюнден къагъытны юйюрню башха-башха адамларына берирге да жарайды. Бала амбулатор багъыуда эсе, биринчи он кюнде анга къарагъаннга хакъ страховой стажына кёре тергеледи. Андан сора заманда хакъ айлыгъыны орта эсебине кёре къуралады. Сабий стационарда эсе уа, ахча битеу ауругъан кезиуюнде анга къарагъан атаны не ананы страховой стажына кёре тёленеди.