Календарь событий

14 июля 2021

Къыралны оноучусуну буйрукъларыны чеклеринде хазырланнган законла ишлеп башлагъандыла

 Жайда къыралда социал магъаналы, экономика, эл мюлк бла байламлы эм кёп башха законла ишлеп башлагъандыла. Материалда аланы бир кесеги бла шагъырей этерге сюебиз.

Айнытыуну бирикдирилген институту къырал болушлукъну «бир терезе» амал бла тамамларгъа онг берликди

Россейни Правительствосуну айнытыу институтланы ишлерин игилендириу жаны бла буйругъу бла   быйыл апрельде «Шимал Кавказны айнытыуну корпорациясы» эмда «Эльбрус курорт» акционер обществола ишлерин тохтатхандыла. Аланы борчларын энди айнытыуну бирикдирилген институту толтурлукъду. Ол «Шимал Кавказны  курортларыны» мурдорунда ишлерикди, деп билдиргендиле КСК-ны пресс-службасындан.

Азау талада – вакцинация этген пункт

Бу кюнледе республикада жашагъанлагъа эм  солугъанлагъа да тап болурча  Азау талада 2300 метрде къыралда эм  бийиклик жерде вакцинация этген пункт ачылгъанды.   

Сиз керекли информацияны басмадан, телевидениядан, радиоданмы, огъесе Интернетденми аласыз?

Жангыз да бир он-онбеш жыл мындан алгъа бу соруугъа жаланда бир жууап бериллик эди. Алай къысха кезиуню ичинде техника къыстау айныгъанды, аны бла бирге уа адамланы жашаулары да тюрленнгенди. Мобильный телефонла, электрон китапла, кючлю компьютерле, Интернет… 

«КЕЧ ТЮБЕШИУ» – ЖЮРЕК ЖЫРЛАНЫ КЪАЛАСы

Атам, китап басманы юйюнде халкъ поэт Мокъаланы Магометге тюбеп, анга ахшы назмулары ючюн ыразылыгъын да айта, ушакъ эте келгенлеринде:

Къарындашла журтларына кертичи болгъанлай къалгъандыла

 Жашлары, эрлери, къарындашлары, урушха кетип,  кече-кюн да жюреклерин къоркъуу  алып тургъан  тиширыуланы   араларында Къайгъырмазланы  Мисирхан  да  бар  эди.  Аны хапарын а «Заман» газетде ишлеп кетген Къайгъырмазланы Борис айтханды.

 

«Погонланы кийген, жюрютген да къыйын, жууаплы ишди»

Созайланы Жаннета – Чеченланы Хамидни къызы, РФ-ни Следствие комитетини КъМР-де следствие управлениясыны ишлегенли 13 жылдан аслам болады. Бюгюнлюкде ол Бахсанда бёлюмюнде следовательни болушлукъчусуду,  документлени алыугъа, эсепге салыугъа, следствиягъа дери   бардырылгъан тинтиулени, уголовный ишлени эсепге салыугъа жууаплыды.

Къырал чекден ётген кезиуде даулашла чыкъмаз ючюн

Акъылбалыкъ болмагъанла тыш къыралгъа чыкъгъан кезиуде къаллай жорукъла бардыла? Соруугъа жууапны РФ-ни ФСБ-сыны Чекчи службасыны КъМР-де Управлениясыны пресс-службасындан бередиле:

Буюрулмагъан байлыкъ

Таурух

Огъары Малкъарны баш жанында таракъгъа ушаш жютю къая чукуйла бардыла. Мухолдан къарасанг, ала бютюнда ариу кёрюнедиле. Аланы биринде, башына жете баргъан жеринде, уллу тёртгюл таш сюеледи. Ол Ийбакъ белгисиди. Нек аталгъан болур анга алай?

Шукур, ана тилимде шош жырладым

Адам кесини ана тилини юсюнден не айталлыкъды?  Биринчи кере «ана», «ата», «кюн», «кырдык», «суу», «гыржын» дегенча сёзлени айтхан тилини юсюнден? 

Сууну ичергеми, угъаймы деген соруугъа жууап бирди – ичерге!

Адам аш ашамай бир ненча ыйыкъны жашаяллыкъ эсе да, суусуз а беш кюнню окъуна чыдаяллыкъ тюйюлдю. Чархында сууну он процентин окъуна тас этиу эсни ташлаугъа, кёзлери алас-булас кёрюрча халгъа, башха тюрлениулеге да келтирирге боллукъду.  Аны себепли врачла, диетологла да сууну ичерге чакъырадыла. Бюгюн ма аны юсюнденди жаш специалист Биттирланы Асият бла ушагъыбыз.

-Специалистлени бирлери сууну кёп ичигиз дейдиле, башхалары суусап тюйюл эсегиз, ичмезге боллукъсуз деп, алай юйретедиле. Кимге ийнанайыкъ?

Киевни азатлагъанды, Сталинград ючюн сермешгенди

Биз хар эрттен сайын чууакъ кюнню жарыкълыгъына къууанабыз. Тёгерекде гюлле чагъадыла, терекле жашилленедиле, чыпчыкъла жырлайдыла. Жылыды, ариуду, ырахатлыды…

Урушда кишилиги, мамыр жашауда огъурлулугъу бла атын айтдыргъанды

Шауаланы Абдулланы жашы Жибрил  уруш жыллада кишилиги, мамыр заманда уа жигерлиги, огъурлулугъу бла атын айтдыргъанды.  2007 жылны январь айында дуниясын алышхынчы ишден тохтамагъанды. Аны эллиле, жууукъла,тенгле да не заманда да намысын, сыйын кёргендиле. Аны жокъларгъа, къатында олтуруп хапар айтыргъа кёпле келгендиле.

Вакцинация этдирирге сюйгенлеге къошула барады

КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосундан билдиргенлерича, бюгюнлюкде республикада коронавирусдан дарман салдырыргъа сюйгенлени санына иги кесек къошулгъанды. Аланы  кёбюсю жаш адамла болгъанлары уа  бютюн къууандырырча шартды.

Къан тамырлагъа багъайыкъ

Бюгюнлюкде Россейде эм жайылгъан аурууладан бешден бири къан тамырла бла байламлыдыла.

Адамлада эм магъаналы шартла - кертичилик, кёзбау этмей бир бирден файда тюшерин излемей, таза жюрекден шуёхлукъ жюрюте билиудю

Гёжеф Локияланы Жамболат грек-рим тутушууда болдургъан жетишимлери бла белгилиди. Аны биринчи уллу хорламы 2011 жылда Россейни кадетлени араларында биринчилигинде къытхан доммакъ майдалы эди. Эки жылдан ол къыралны юниор биринчиликлеринде кюмюш эм доммакъ майдалланы алгъанды. 2015  жылдан бери Россейни чемпионатларында, Иван Поддубныйны мемориалында алчы жерлеге дайым чыкъгъанлай турады, Европалы, халкъла  аралы, дуния даражалы эришиуледе хорлагъанланы санына кирмей къалмайды. Россейни тутушуудан жыйымдыкъ командасыны баш тренери Гоги Когуашвили аны усталыгъына бийик багъа бичеди, ол умутландыргъан спортчу болгъанын белгилейди.

 

Исси жай – саулукъгъа сынау

Жайны иссилиги  адамны чархына уллу сынауду. Артыкъда ол  гипертониядан неда диабетден ауруй эсе. Къыйынлыкъ келмезча не этерге боллукъду? Аны юсюнден «Ваш доктор»  медицина араны врач-терапевти Хуламханланы Халимат  бла ушакъ этгенбиз.

- Къан басымлары бийик болгъанла бу жай исси кюнледе кеслерин къалай жюрютюрге керекдиле?