Календарь событий

30 июня 2021

Зебрала

Дунияны башында кёп тюрлю жаныуарла бардыла. Аланы бир-бирлери бизни ёмюрге жетген окъуна этмегендиле, шёндюгюлени араларында бек сейирликлери бардыла. Аланы юслеринден билдирир умут бла башлайбыз бу материалланы басмалап.

Акъсакъ Тимурну ызы

Жерни башында эм къанлы патчахланы бири акъсакъ Тимур  1395-1396 жыллада Шимал  Кавказны юсю бла  бара, жюзле бла эллени, мингле бла адамланы къырып ётгенди.  «Ол жыллада  жетген заранны къыйынлыгъы бюгюнлюкде да кесин эсгертгенлей турады. Европагъа, Азиягъа , Африкагъа белгили уллу алан халкъдан, бизни  ата-бабаларыбыздан, адам  жазыкъсынырча бир къауумчукъ  сакъланып, бусагъатда кесине «къарачай», «таулу» деп турады, саны бла  къыралыбызда эм гитче миллетлени арасында тергеледи. Не медет, айнып, бурун даражасына келирге да ушамайды. Артда къазауатла, эминала, кёчгюнчюлюк да  келтирмегендиле бизге аллай бир зарауат. Ол себепден айтыргъа излегенибиз: Акъсакъ Тимурну къан ызы бюгюнлюкге дери келеди…», деп жазады  къарачайлы алим  Хутуланы Рашид.

Бек ауур эмда багъалы налмас

Кёп къалмай жюз жыл мындан алгъа Къыбыла Африканы тийресинде ары дери бир жерде да болмагъанча аллай уллу налмас таш табылгъанды. Бу багъалы затны юч мингден артыкъ карат эди, неда, башхача айтханда, 621,2 грамм.

Жарыкъ бетли, къуш кёзлю жигит

Жаболаны Лауканы бла Шауаланы Налдюзню тёрт жашлары, бир къызлары бар эди. Акъ-Сууну школун бошагъанлай, сабийле Нальчикде  билим алгъандыла. Бек кичилери Асхат да  педтехникумну бошагъан эди.  Андан сора аны  Кёнделенни школуна устаз этип жибередиле. Бир  ауукъ замандан а КъМАССР-ни Халкъны  жарыкъландырыу министерствосуна кёчюредиле. Отуз сегизинчи жылда  уа аскерге  чакъырадыла.

Таулу болгъанын унутмай…

Болгъан иш

Бусагъатлада башха жерледе иш табып уруннган, башларын кечиндирирге кюрешген жаш адамларыбыз кёпдюле. Тюрслеп къарагъанда, ол амалсызны ишиди. Айхай да, жашларыбыз, къызларыбыз да республикабызда окъуп алгъан усталыкъларына кёре ишлеп жашасала, заманында юйдегили, сабийли да болсала – не аламат! Болсада шёндю заман алай тюйюлдю. Къайда да болсун, баш кечиндирирге кюрешгенлери аман  болмаз, ата-ананы пенсия сомчукъларына къарап турмай.

Къарт аммамы керти хапары

Урушну ал жылларында колхозну жылкъысы тас болгъан эди. Табылгъан эр киши жылкъыны излей жайылады. Мени юйдегим  да чечен жанына барайым деп, атына минип кетеди. Кече сабийлени да  тынчайтып, тышына къулакъ салып турама. Эшикге да чыгъама, алай, не медет, къымылдагъан жокъду.  

Фатарны алырдан алгъа сатыучуну бу ишге эркинлиги болгъанына къараргъа

Къабарты-Малкъарны Кадастр палатасыны экспертлери фатарны неда юйню алырдан алгъа сатыучуну быллай операцияла этерге эркинлиги (дееспособность) болгъанын бла къалгъанын тохташдырыргъа юйретедиле. 

Кюнде,Айда,Кечеде къонакъда

Океания къыралны халкъларыны жомагъы

Бир кюн эки адам даулашыргъа къалгъандыла. Аладан бири:

-Кюн бла Ай  бир  тюйюлдюле,-дегенди.

Ахшы урлукъла ёсдюрюуню амалларын сюзгендиле, сынаудан бир бирге юлюш этгендиле

Бу кюнледе Терк районда «Сабанны кюню - 2021» деген республикалы семинар-кенгеш бардырылгъанды. Аны КъМР-ни Эл мюлк министерствосу къурагъанды. Анга  районланы агропромышленность управленияларыны, илму учрежденияланы, эл мюлк производствогъа къатышхан ведомстволаны келечилери эмда эл мюлк товарла чыгъарыучула чакъырылгъандыла. Жыйылыуда Шимал - Кавказ федерал округда къылкъылы битимлени ёсдюрюуню эмда урлукъчулукъну юсюнден сёлешгендиле.

Жулдуз жырланы устасы

Заман къаллай бир озуп барса да, аллай бир артха атады къарамынгы. сагъышларынгы. Тюбеген адамларынгы, аланы эсде къалгъан ышанларын сюйюп эсге аласа.

Космонавт болургъа аздан къалгъан эди ол

Кёкню ариулугъу, аны жашырын теренлиги адам улуну не заманда да кесине тартханлай, аны акъылын къозгъагъанлай турады. Бир тюрлю тыйгъычы болмагъан  чыпчыкъча бийикге кётюрюлюп,  хауаны женгиллигин сынаргъа сюйгенле аз тюйюлдюле. Биз бюгюн хапарын айтырыкъ жаш ол муратына толусунлай жетгенди дерчады.

 

Кюнде кёп заманны турургъа нек жарамайды?

Къартаяма деп къоркъмай, кюнде къаллай бир заманны турургъа жарайды деген соруу арыкъ болурча не ашаргъа керекди дегеннге ушайды. Быллай оюмгъа алим, биомедицина технологияла эм къартлыкъны генетикасы жаны бла эксперт, «Илму жашауну кёбейтир ючюн» фондну вице-призединти Юрий Дейгин келгенди. Ол адамны чархы загарны къалай кётюргенини юсюнден ахыр илму-медицина эсеплени «Комсомольская правда» (fm.kp.ru) радиода «Охотники за мифами» деген бериуде келтиргенди.

Халкъны къууандыргъан, кёл этдирген байрамла керекдиле

Хасаниядан Жангуразланы Алий кёп сейирлик ишлеге къатышханды. Ол Сочиде Олимпиада оюнлада, «Формула-1» эришиуде, футболдан дунияны чемпионатында эм талай башха даражалы турнирледе волонтёр болгъанды. Алий Къабарты-Малкъар къырал университетни Туризм эм сервис факультетин тауусханды, юридический жаны бла да билим алгъанды. Бизни бла ушагъында ол кёрген сейир затларыны, быллай уллу эришиуле къалай къуралгъанларыны юсюнден хапарлагъанды.