Календарь событий

19 июля 2021

Жууаладан ууланмазча неге эс бурургъа керекди?

Жууала ауур ашха саналадыла. Ала ауурлугъу болгъан тиширыулагъа, сабийлеге да жарашмайдыла. Не къадар биширгенликге, къалай хазырлагъанлыкъгъа да башхасы жокъду, дейдиле Роспотребнадзорну Къабарты-Малкъарда управлениясында.

Сен къатымда болсанг эди

Эссе

Тансыкъма мен санга… Ол тансыкълыкъдан къутулуу амал жокъду, не медет. Жердеги жашаудан бир такъыйкъагъа ычхынып, алыкъа жулдузлагъа учаргъа бир жаны болгъан затны да къарыуундан келмегенди. Сен а ызлагъанса башха жол, керти дунияны этеклеринде. Къаллай бир ёмюр ётген болур, къаллай бир акъылман кюсеген болур андагъы жорукъну кёрюп къайтыргъа, билмейме.

Дуния башында муслийманланы бирикдирген къууанч

Къурман-байрам

Быйыл дунияны битеу муслийманлары да сыйлы Къурман байрамны 20 июльда белгилерикдилеХар жылдан да Ибрагим файгъамбарны  (Аллахны саламы анга болсун) ызындан  ислам динни тутханла къурман мал соядыла. Бу ишни баш магъанасы – Аллахха  табыныу, баш уруу, ийнаныуду. Къурман  адамны ич дуниясы ариуланнганыны, жюрегинде таза ниетле хорлагъаныны, игиликни, мамырлыкъны белгисиди. Ол адамны халаллыгъын, жюрек жумушакълыгъын,  адеп-къылыкъ жаны бла даражасын кёргюзтеди,   динни магъанасын ангыларгъа, бизни жаратхан Аллахха сюймеклигибизни  билдирирге болушады.

Аны халаллыгъы ёксюз жюреклени жылытханды

 1930 жылда Османланы Матгерийге бушуу сынаргъа тюшеди. Аны юй бийчеси Асанланы Хасимни къызы Шерифат, замансыз ауушуп, Айшат бла Адырахман  ёксюз къаладыла.  Айшат - экижыллыкъ, Адырахман а - къагъанакъ. Алагъа ынналары холамлы Бёзюланы Нафисат къараргъа кюрешсе да,  къартлыкъ хорлагъан тиширыугъа ол тынч тюйюл эди. Ёксюзлени аталары Матгерий уллу санлы, къарыулу киши эди. Не жумуш чыкъса да, аны ёгюзле жегилген арба бла жиберип тургъандыла. Кёп къыйын жерлеге  окъуна барыргъа  тюшгенди анга ол улоу бла. Иш  кёллюлюгю, жарашыулулугъу бла белгили адам болгъанды.

 

Жангы юй алгъанлагъа - эсгертиу

 Юйню, фатарны сатыу-алыу бла байламлы ишле бла, баям, кёплеге кюреширге тюшеди. Алай былайда тапсыз болумгъа тюшмез, алданмаз  ючюн, эссизлик этерге жарамайды. Юридический жаны бла не этерге кереклигини юсюнден бизни бла ушагъында адамланы эркинликлерин къоруулау «Правовая защита» регион организацияны юристи Бекхан Ужахов айтханды. Алай бла фатар алгъанда агентстволаны, нотариусланы эм юристлени болушлукълары бла хайырланыргъа боллукъду. Аланы хар бирин да энчи тинтейик.