Календарь событий

30 июля 2021

«Тепсеу - мени жашаууму жарыкъ эмда къууанчлы этген искусстводу»

Къыз онбиринчи классха ётгенинден сора маэстро Лейляны, аны тенг къызларын да «Балкарияда» тепсерге чакъырады. «Манга энчи тепсеулени –сольный номерлени - ышанырла деп эсимде да болмагъанды»,-дейди Лейля. Алай жашау бир жерде тохтап турмайды: эки  жыл да  озгъунчу,  ол ансамбльни солисткасы болады.

Азланы хатасы кёплеге жетеди

Жашауда кёп тюрлю хата-палахланы сылтауун адамла власть органла, коммунал службала, къурулушчула неда правону къоруулаучула тап ишлемегенлеринден кёредиле. Алай аланы кёбюсю, ким не зат айтса да, бизни арабыздан жашагъан низамсыз, къылыкъсыз адамладан чыгъады. Аланы саны азды, алай жамауат алагъа абери айтмай, этген затларына тынгылап турса, кеслерин тюз сунаргъа, алай къылыкъсыз жюрютюрге эркин болгъанча ангылайдыла.

Аскерчиле тиклиги 45 градусха жетген къаялагъа ёрлеп эришедиле

Россейни Сауутланнган кючлерини, Росгвардияны эм Къалауурланы федерал службасыны аскерчилери «Кольцо Эльбруса» битеуаскер конкурсну чеклеринде КъМР-де «Таулада къаялы жерледен ётюу» деген энчи буйрукъланы толтурадыла.

Федерал министр «Эльбрус» курортну туризм онглары бла шагъырейленнгенди

РФ-ни экономиканы айнытыу министри Максим Решетников Къабарты-Малкъарда болгъан кезиуде КъМР-ни Башчысы Казбек Коков аны «Эльбрус» курортну туризм онглары бла шагъырейлендиргенди эмда «Нальчик» курортну айнытыуну мастер-планын кёргюзтгенди.

Инфарктны юсюнден не зат билирге керекди

Замансыз жашаудан кетиуню сылтауларындан бирине  инфаркт саналады. Аны юсюнден билирге керекли шартланы бизге кардиолог Боташланы Хызыр эсибизге салады.

 

Эм тирилеге бла адежлилеге - дипломла, грамотала

Сатыу-алыуда ишлегенле кеслерини байрамларын  кенг халда белгилегендиле. Бек уллу къууанч а  Нальчикде  «Центральный» жашил базарда болгъанды.  Ыйыкъ кюн  ары баргъанланы къууандырыр ючюн деп, тюрлю-тюрлю  саугъала ойналгъандыла, жомакъланы жигитлери  кёллерин кётюргендиле. Ыразылыгъы болгъан ким да  гинжилени къатларына барып, хакъсыз суратха тюшерге боллукъ эдиле.

ЖОЛОУЧУЛА

Эссе

– Я Аллах, балама жол бер! Хызир-Илияс биргесине болсунла! – дейме.

Ёмюрлюк жолоучу, кёкде, жерде, сууда да бизни къоруулагъан Хызир бла аны жерде нёгери Илияс – ууажипле биргесине айлансала, анга замансыз хата келмез деп ийнанама. Жашым аскерчиди. Аны аллында кёп жерле жатадыла, ол кёп жолла айланыр. Мен, жумушакъ жан жаулукъ сайлап, аны бла сюртюучю аякълары арырла, жара болурла, берч болурла... Балама бек керекди къайгъырыу.

Мирзеуню таплыгъына кёз-къулакъ бола

Россельхозараны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню лабораториясында битимчилик продукцияны качествосун тинтиу бла тынгылы кюрешедиле. 

Урлукъгъа жараулу нартюхню ёсдюрюуге къарайдыла

«Россельхозара» къырал учрежденияны Прохладна районда бёлюмюню специалистлери нартюхню гибрид тюрлюлери сегиз жюз гектардан аслам жерде ёсдюрюлген жерни тинтип чыкъгъандыла кёп болмай. Аланы бизни республикада «Отбор» предприятияда жарашдыргъандыла.

Заранлы къурт-къумурсхала жайылмазча

Россельхознадзорну Шимал-Кавказда регионла аралы управлениясыны специалистлери бизни республикада теплицалары болгъан мюлкледе фитосанитария болумгъа контроль этгенлей турадыла. Ведомствода айтханларыча, бу иш карантиннге тийишли заранлы къурт-къумурсхала жайылып башланнганларын заманында ачыкълар хыйсап бла бардырылады.

Жаяу жюрюу – саулукъну мурдору

Къабарты–Малкъарда «Миллетни саулугъуну лигасыны» бёлюмю «Саулукъгъа минг атлам» деген проектни бир талай жыл бардырады. Бу проект «Миллетни саулугъу – Россейни айныууну мурдору» деген Битеуроссей форумда беш айырмалы проектлени санына киргенди.