Календарь событий

23 июля 2021

Юйге насып келтирген келин

Жаухарат жангыз жашы Рамазанны юйдегиленирге термилгенли, тейри, билген Аллахды, бир он жыл а озгъан болур. Бу арт кезиуде бир иги тюшле кёреди да, не эсе да бир сюйюмчюлюк эшитиригине ийнанып турады. 

Тёртжыллыкъны эм сакъланнган эришиую башланнганды

Японияны ара шахары Токиода къууанчлы халда XXXII Жай Олимпиада оюнла ачылгъандыла. Коронавирусну пандемиясы бла байламлы ол биринчи кере къараучула болмагъанлай ётгенди.

Сёз экономиканы тутхучлу бёлюмлерин айнытыуну юсюнден баргъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Сбербанкны Юг-Запад банкыны таматасы Евгений Титов бла ишчи тюбешиу бардыргъанды. Ушакъны кезиуюнде сёз предпринимательликни, жашау журтланы къурулушуну, бизнесге бла халкъгъа уллу магъананы тухан къырал программаланы,  транспортну айнытыуну, школлада цифралы амалланы кенг сингдириуню юсюнден баргъанды.

Малчылыкъ ахшы эсепле кёргюзтеди

 Быйыл  Зольск районда  малчылыкъ бла байламлы бёлюм ахшы кёрюмдюлеге жетгенди.  Алай бла   биринчи июлгъа чыгъарылгъан эсеплеге кёре, районда мюлклени барысында да    53438 тууар саналады, аладан 22588 сют берген ийнекледиле.   Ол былтыр бу заман бла тенглешдиргенде,  1844 мал башха кёпдю.

Тилибизни, тарыхыбызны, ахшы адет-тёрелерибизни сакъларгъа

Бизни редакциябызны келечилери озгъан орта кюн узакъ эллерибизден бирлеринде – Хабазда бла Кичибалыкъда - къонакъда болгъандыла. Алада администрацияланы башчылары бла тюбешиулеге эллени къартлары, устазлары, врачлары эм башхала да къатышхан эдиле.

Сейир болумлу жашау

Бу хапарланы басмагъа жиберген Улбашланы Саниятды. Аланы окъусанг, кёп затны юсюнден сагъышланаса, кёп затха да тюшюнюрге боласа. Ала бизни акъсакъалларыбыз айтыучу таурухладандыла. 

Жангы ие ишни къолгъа алгъанды

Алгъаракъда билдиргенибизча, бизни республикада электрокюч бла жалчытыу ишни «Каббалкэнерго» предприятияны орунуна энди «Россети Шимал Кавказ» компания тамамларыкъды. Анга кёре келир айдан башлап ток ючюн хакъны  экинчисине берирге керекди. 

Документле 13-жыллыкъ сюргюнню жолун кесгендиле

КъМР-ни 100-жыллыгъына

КПСС-ни 20-чы съез­ди битеу кёчгюнчю халкълагъа  уллу тюрлениуле, къууанч  келтиргенди. Анда партияны башчысы Никита Хрущёв «О культе лич­ности и его последствиях» деген доклад бла сёлешгенди. Къыралны башчысы Сталин эмда аны тёгерегиндеги къуллукъчула этген законсуз ишлени юслеринде ачыкъ айтып,  къыралны бир-бир миллетлерине этилген терсликлеге багъа бичгенди. Съездни оноулары, сёзсюз, кёчгюнчю халкълагъа артыкъда уллу магъананы тутхандыла, тюзлюкню къайтарыугъа себеплик этгендиле.