Календарь событий

24 июля 2021

Казбек Коков Черек районда саулукъ сакълау учрежденияланы ишлери бла шагъырейленнгенди

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Черек районда саулукъ сакълау жаны бла регион программаны биринчи звеносуну жангыртыуу къалай бардырылгъанына къарагъанды.

Ишчи жолоучулукъгъа КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов бла Черек муниципал районну администрациясыны таматасы Муртазланы Борис къатышхандыла.   

Казбек Коков район больницаны поликлиника белюмюню ишине къарагъанды.     

Атабийланы Маликаны кезиулю хорламы

«Таврида» грант конкурсда биринчи жерни жерлешибиз Атабийланы Малика алгъанды. Ол «Тишина гор» деген проекти бла бир миллион сом къытханды.

«Жууукъдан-тенгден айырылып къалмазча»

Бу кюнледе мен, бизни юйюбюзде болгъан битеу абаданла да,  Нальчикде 1-чи номерли поликлиникагъа барып,коронавирусха къажау  дарман салдыргъанбыз. Укол этдирирге кезиулерин сакълагъанла ол кюн  бир заманда да  болмагъанча кёп эдиле.  КъМР-де УФСИН-де  къуллукъ этгенле да   аслам санда келип тура эдиле. 

«Жарауларымы дайым бардыргъанлай турлукъма»

Тырныауузну 5-чи номерли гимназиясыны окъуучусу Тамирлан Абулькин тенгшилерини асламысыча жыгъышыу, бокс, каратэ неда ауур атлетика бла кюрешмегенлей, спортну оюн тюрлюлерине энчи эс бурады. Нек сайлагъанды ол топ оюнланы? 

Къонакъладан – саугъала, къонакъбайладан – жырла, тепсеуле

Долинскде «Вершина» санаторийде «Лидер» профильли сменни экинчи къауумуна къууанчлы халда тюбегендиле.  Бери, хар замандача, солургъа эмда саулукъларын  кючлендирирге республиканы тюрлю-тюрлю районларындан  эллиден артыкъ жаш бла къыз келгендиле.

Полковникни насийхат сёзлери

Бюгюн 24 июльда россей аскерни полковнигине Уяналаны Рамазанны жашы Валерийге 73 жыл  толлукъ эди. Жарсыугъа, ол дуниядан 2013 жылда декабрь айда кетгенди. Уяна улу, Таджикистанны къоруулау министрини алгъыннгы биринчи орунбасары,  Сауутланнган кючлени генеральный штабыны начальниги эм ол сауутланнган кючлени мурдорун салгъан  чынтты офицер болгъанды. Аны бла Нальчикде, Къулий улу атлы проспектде орналгъан  фатарында тюбешген эдик.

Алгъа кёп заманны къоратмазгъа келишген эсек да, Уяна улу аламат, уста хапарчы болгъаны себепли, ушагъыбыз тёрт сагъатдан да кёпге созулгъан эди.

Жаш боксчула сейир сермешле кёргюзтгендиле

Боксну халкъла аралы кюнюне жораланып Къабарты-Малкъар къырал техника колледж бла «Нальчик» спорт школ турнир къурагъандыла.

Электроэнергияны къоранчларын азайтырча

Кёп болмай «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго»- компанияны бёлюмюню башчысы  Муртаз Каров районлада электросетьлени таматалары бла кенгеш бардыргъанды. Ол  ток бла жалчытхан организацияны объектлеринде къоранчланы азайтырча мадар этилирге кереклисине эмда башха соруулагъа  жораланнганды.