Календарь событий

22 июля 2021

Жарыкъ кёллюлюк болмагъан жерде чыгъармачылыкъ жаратылмайды

РФ-ни Художниклерини союзуну келечиси, КъМР-ни Къырал саугъасыны лауреаты Ахматланы Леуанны республикада танымагъан хазна адам болмаз. Суратчыны, скульпторну ишлерине бир тюшюннген къараучу къайтып ол чыгъармаланы кёрюрге, бийик искусстводан энтта да бир кере зауукълукъ алыргъа излегенлей турады.

Нартюхню кючлю да, битимли да урлугъун чыгъаргъан алимле

 Моллаланы Исхакъны жашларыны юсюнден хапарны бизге алим эмда  жазыучу  къызыбыз Гуртуланы Мариям  айтханды. Бюгюн аны тамата жашыны юсюнденди хапарыбыз.

 

Къанатлыланы къайгъысын кёре

«Россети Шимал Кавказ» компанияны специалистлери быйыл бизни республикада электрокюч ызлада къанатлыланы ток ургъандан сакълагъан 1140 устройство орнатыргъа умутлудула. Бу ишни чеклеринде бегирекда регионну Къызыл китабына тюшген къанатлыланы къоруулаугъа магъана бериледи.

Ремонт этилген юйню багъаракъ берирге боллукъмуду? Ётюрюк.

Бир жанындан, фатарла бла байламлы не соруугъа да жууапланы билебиз. Алай, ачыкъланнганыча, алыкъа кёп адамла ийнанып тургъан таурухла бардыла.

Халкъ алгъа барады, фахмулу жашла бла къызла ёсе, миллетни келир кюню жарыкъ боллугъуна ышандырадыла

КъМР-ни 100-жыллыгъына

XX ёмюрде малкъар халкъ сынагъан  къыйынлыкъланы, кюйсюзлюкню юслеринден китапла жазаргъа боллукъду. Алай аны бла бирге уа ол тюзлюк хорлагъан, миллет жангыргъан, уллу жетишимле болдургъан кезиудю. Кёчгюнчюлюкню 13 жылындан сора таулу халкъгъа къыраллыгъы, ата журту   къайтарылгъанлары артыкъда магъаналы тарых ишди.  Алай битеу къыйынлыкълагъа, юйренмеген социал-этнос болумлагъа тюшгенине да къарамай, таулула миллетлигин тас этмегендиле.

Сен сюйгенча боллукъду

Хапар

Ол кюнню Азинат бир заманда да унутмайды. Ол уллу машинала жюрюген жолну къыйырында къайры эсе да бара эди. Авариягъа тюшгенлерин да унутханды, жашау нёгерим боллукъду деп, жанына сюеп айланнган адамны сёзлерин эшитгенден сора.