Календарь событий

26 июля 2021

«Д» витаминни жетишмегени билим алыугъа чырмау этеди

Алимле сабийле январьдан мартха дери къыйналып окъугъанларын тоташдыргъандыла, деп билдиредиле «Российская газетада». Глазго эм Кембридж университетле тинтиуле бардыргъандыла, ала Шотландиядан 800 мингден аслам школчуну саулукъларын бла окъууда жетишимлиликлерин сюзгендиле. 

Ата журтубузну тенгиз чеклерин таулу миллетни уланлары да къоруулагъандыла

Июльну ахыргъы ыйых кюнюнде къыралда Аскер-тенгиз флотда къуллукъ этгенле кеслерини профессионал байрамларына тюбейдиле.  Быйыл  ол 25 июльгъа тюшгенди.  

Аманлыкъчыла ачыкъланнгандыла

 Жорукъланы бузгъанны ахыры – тутмакъ

Урван районну прокуратурасы жолда авария этген инсаннга ачылгъан уголовный ишни къабыл кёргенди. Ол Россейни УК-сыны 264-чю статьясыны 5-чи кесегине кёре терсленеди – жолда жюрюуню жорукъларына бузукълукъла этип, сунмай эки  эм андан кёп адамны ёлтюргени ючюн.

Полицияны харкюнлюк ишинден

Хыйлачылагъа кеслерин алдатхандыла

Бир кюнню ичинде республикада хыйлачылыкъ бла байламлы юч аманлыкъ этилгени эсепге алыннганды.

Ал жанында – бюджет бёлюмде уруннганланы айлыкъларын кётюрюу

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков бюджет бёлюмню ишчилерини айлыкъларын кётюрюу соруула жаны бла кенгеш бардыргъанды. Бюджет организациялада уруннганланы хакъларын кётюрюу борч регионну оноучусуну КъМР-ни Парламентине жыл сайын этген быйылгъы Посланиясында да салыннганды, Россейни Президенти Владимир Путинни буйрукъларына тийишлиликде.

Ол ариулукъну, къууанчны да сезе, кёре билгенди, халал жюрекли, насыплы да болгъанды

Хучиналаны Юсюпню жашы Ануар бла бирге иги кесек заманны ишлегеним себепли  аны бла кёп кере ушакъ  этерге да тюшгенди. Аны уа  эсгерир затлары болгъандыла. Узун жашауунда кёп тюрлю ишлеге тюбегенди, алай адамлыгъын тас этмегенди, кёп кере кишилигин кёргюзтгенди.

Кёплеге сахнагъа жол ачханды

Алгъаракълада, юй башында аберилени чача,  эрттеден бери тургъан бир гитче чемоданчыкъны табама.  Аны ачып, ичинде  болгъан затлагъа къарай келгенимде,  магнитофончукъну, кассеталаны да кёреме. 

ЖАМАУАТЫНЫ ЫШАННГЫЛЫ КЕЛЕЧИСИ

Шауаланы Миналдан чыгъармачылыкъ иш бла 30-чу жылланы ахырында кюрешип башлагъанды. Ол, бизни миллет адабиятыбызны, саулай алып айтханда, культурабызны къуралыууна уллу эс бургъан адамладан бири болгъанды, ол затха уллу юлюшюн да къошханды.