Календарь событий

09 июля 2021

Намысны, сюймекликни эм башха салып

Кёп болмай Элбрус муниципал районну администрациясында Юйюрню байрамына жоралап, юлгюлю юйюрлени саугъалагъандыла. Аны юсюнден бизге муниципалитетни администрациясыны пресс-службасындан билдиргендиле.

Хайырлы эм хаталы интернет

 «Жайда  сабийлени тенгизге элтирбиз неда ыннагъа – аппагъа элге жиберирбиз да,  ол компьютерден айырылып, дуниягъа къошулур, кюнню жарыгъын да кёрюр», - деп тургъан ата – анала мудах ахтынадыла - ковид битеу жолланы кесгенди. Интернетден сабийни айырыр амал бармыды? Аны юсюнден психолог Муртазланы Фаризат бла ушакъ этгенбиз.

Ариулукъгъа итиннген адам тёгерегине насыпны жаяды

Бегирек не магъаналыды: тыш сыфатмы, ич дуниямы? Аны юсюнден даулашла эрттеден келедиле. Алай эсе да, тиширыула, къайсы ёмюрледе да, болумлада да кеслерин жасаргъа итиннгендиле. 

Мудахлыкъны кечеси кёплени жарсытханды

Герпегеж кечирек къуралгъан тау эллерибизден бириди. 1944 жылда кишилени асламысы Ата журт урушха чакъырылып эдиле. Юч адамы къанлы къазауатха кетген юйюрле да болгъандыла элде. 

Къолларыгъыз ариу болурларын сюе эсегиз

Къолларынгы териси жумушакъ, ариу болурун сюемисе? «Айхай да, -дериксе. - Алай юйде не къадар жумушум барды». Анга кёп заман керек тюйюлдю, къолланы терилерин артда игилендирирге кюрешгенден эсе, сакълагъан тынчыракъды. Къалай бла? Аны амалларына косметолог Эдикаланы Асият юйретеди.

Ийманы, тёзюмлюлюгю ючюн саугъа чексиз болгъанды⠀

Файгъамбарланы юслеринден хапарла⠀

Сыйлы Къуранда къадары «тёзюм» деген сёз бла байламлы адам сагъынылады. Тёзген   къыйын болгъанын  хар бирибиз да ангылайбыз, жарсыулу болумда женнгиллик  этип, ызы бла ненча кере сокъураннган болурбуз…⠀

Арыкъла башхаладан кёпмю жашайдыла?

 Халкъны арасында саулукъну сакълауну амалларыны юслеринден кёп тюрлю хапарла жюрюйдюле. Кертисин айтханда, бир специалистле юйретген амалланы  башхала терсге санайдыла. Бюгюн биз жаш врач-диетолог Биттирланы Асиятха беш аллай магъаналы соруугъа жууапла беририн тилегенбиз.                            

Чыгъармалары – жашаугъа махтау салгъан ёмюрлюк макъамла

Бу кюнледе РФ-ни, КъМР- ни  да искусстволарыны сыйлы къуллукъчусу, республиканы Къырал саугъасыны лауреаты, РФ – ни Композиторларыны союзуну члени Владимир Моловну дуниядан кетгени барыбызны да бек жарсытханды

 

Сабийи болгъанны сагъышлары солумайдыла

Тангнга тюберге чыкъгъанча, олтурадыла къабакъ жанында узун шинтикде эки адам – артларында эки къатлы юйню иелери. Арбазда да олтураллыкъ эдиле, жапма тюбюнде. Алай, хуна артындан эсе, былайы ачыкъды, элге къарайма десенг.