Календарь событий

31 июля 2021

Энчилиги – жан аурута, къайгъыра билиудю

Социал ишни сайлап, анга кертичилей къалгъан адамла башхаладан энчидиле. Аланы жандауурлукъ сезимлери кючлюдю, жюреклери жумушакъды,  къайгъырыулуду. Атабийланы Ибрагимни къызы  Нина ма аллай адамды. 

Олимпиадалы чемпион – Тюркню къарачайлы гёжефи

Шёндю спортну сюйгенлени байрамы – Олимпиада оюнла – барадыла.  Токиогъа дунияны хар жеринден да спортчула жыйылып, къарыуларын сынайдыла, майдалланы юлешедиле. Аланы арасында уа бизни жерлешлерибиз болгъанлары да ёхтемлендиреди – Мусукаланы Исмайыл, Мария Ласицкене эм Михаил Акименко.

Чомартлыкъ эмда кертичилик – аланы жашау нёгерлери

Къашхатауда  жашагъан  Гупполаны Владимир бла Жанчыкъ бу кюнледе  кеслерини юбилейлерин къууанчлы халда белгилегендиле. Аланы алгъышларгъа уа жууукъла, тенгле, туугъанла, туудукъла да кёп санда келгендиле.