Россейни регионларыны бюджетлерин тутхучлу этер муратда

Россейни регионларына  2021 жылда бюджет системаларыны тутхучлулукъларын кючлендириуге   50 миллиард сом берилликди. Аны юсюнден буйрукъгъа Россейни Правительствосуну Председатели Михаил Мишустин къол салгъанды.

Дотацияланы ёлчемлери 300 миллион сомдан 2 миллиард сомгъа деридиле. Шимал-Кавказ федерал округну субъектлерини хар бири, ол санда Къабарты-Малкъар Республика да, буйрукъгъа кёре, 500 миллиард сом аллыкъдыла. Михаил Мишустин билдиргеннге кёре, битеу да регионлагъа болушлукъгъа федерал бюджетде  100 миллиард сомгъа къыстырыкъ этилгенди.

   -Къошакъ ахча болушлукъ регионлагъа социал магъаналы жумушланы тындырыргъа, инсанланы алларында борчларын да тынгылы толтурургъа онг берликди, - дегенди премьер-министр, Правительствону жыйылыуунда сёлеше.

Федерал бюджетден болушлукъ ахчаны тюзюнлей бериу  – регионда финансла тутхучлулукъну жалчытыуну мадарларындан бириди. Мындан ары бардырыллыкъ  баш магъаналы ишледен бирине Михаил Мишустин Президент Федерал Жыйылыууна Посланиясында салгъан борчланы толтуруу болгъанын эсгертгенди. Ол санда – бюджет кредитлени реструктуризациясын бардырыргъа, коммерциялы ёнкючлени бюджетникиле бла алышындырыргъа, инфраструктуралы бюджет кредитле берирге керек боллукъду. Аладан сора да,  инфраструктуралы облигацияла чыгъарыргъа белгиленеди. Ала уа жашау журтланы къурулушларына бюджетден тышында къошакъ ахча мажарыргъа онг берликдиле.

Поделиться: