Календарь событий

23 ноября 2022

Жангыртылгъан кёпюр кенгди эмда къоркъуусузду

Элбрус элни къатында федерал жолдагъы кёпюр толусунлай жангыртылгъанды. Аны юсюнден жоллагъа къарагъан «Кавказ» Управленияны пресс-службасындан билдиргендиле.

«Ёмюрледен бери келген маданият эмда ниет тамырларыбызны гунч этерге кишиге да къоярыкъ тюйюлбюз»

Бюгюнлюкде  битеу дунияда ырахатлыкъгъа, биз багъалы кёрген адет-тёрелеге, къыралыбызны миллет къоркъуусузлугъуна  да уллу къоркъуу тюшгенин, адеп-къылыкъ сансыз этиле баргъанын кёрюп турабыз. 

Инсанланы излемлерин жалчытыу – баш магъаналы жумуш

«Единая Россия» хазырлагъан тюзетиуле эсге алынып, федерал бюджет ахыргъы окъулууда къабыл кёрюлгенди. 

Къарачай-малкъар тилни айнытыууна уллу къыйын салгъан алим

Бу кюнледе белгили тюрколог, къарачай-малкъар тил билимни   айнытыугъа уллу къыйын салгъан алим, филология илмуланы   доктору, профессор, Гузеланы Магометни жашы Жамалгьа 82 жыл    толады. Аны бла байламлы   филология илмуланы доктору, профессор Кетенчиланы Мусса бла филология илмуланы кандидаты, доцент  Апполаны Алим хазырлагъан материалны басмаларгъа тийишли кёребиз.

Гузе улу 1940 жылда Огъары Жемталада туугъанды. 1959 жылда аны орта школун, ызы бла КъМКъУ-ну тарых-филология факультетини орус-малкъар белюмюн бошап, туугъан элине устаз болуп келеди. 

Аскерчилеге – саугъала, жылы сёзле

Битеуроссей Халкъ фронтну бизни республикада бёлюмюню келечилери, энчи аскер операциягъа тебиреген жашлагъа абериле бергендиле, ол санда дарманла, бёркле, жылы кийимле, сора школчуладан письмола да.

Орденни Москвада такъгъан эдиле

Бюгюнлюкде Миллет библиотеканы архивлеринде газетибизни алып, къалам къарындашларыбыз 50 жыл мындан алгъа кимлени юслеринден жазгъанларын тинтип башласанг, кёп сейир адамланы къадарлары бла шагъырей боласа. Ол адамла тукъумунгу келечилери эселе уа, сени эсинг битеу ол материалгъа бериледи. Газетибизде кёп жылланы ишлеп кетген журналист Жаникаланы Мажитни 1969 жылдагъы «Колхоз къурулушну ветераны» деген статьясында урунууну алчысы Таппасханланы Чажуну юсюнден хапарлайды. Ол республикада колхозланы къуралыуларына уллу къыйын салгъанладан бири болгъанды.

Уллу юйюрню къадары

Бир юйюрню къадарыны юсюнден бизге Тёбен Чегемде жашап тургъан Туудуланы Борис айтхан эди. 

Антилопала

Бу хайыуанла кёп тюрлюдюле, асламысыны тыш кёрюмдюлери кийик эчкилеге ушай эселе да, тууарлагъа жууугъуракъ малладыла.

Партияны Халкъ программасы, къытлыкъгъа да къарамай, тамамланады

РФ-ни Къырал Думасыны депутаты Виктория Родина «Единая Россия» партияны Халкъ программасы Къабарты-Малкъарда тири бардырылгъанын айтханды.

Жаяу жюрюгенлени тарыгъыуларына эс бургъандыла

Битеуроссей халкъ фронтну (ОНФ) бизни республикада бёлюмю, Нальчикде, Толстой атлы орамны бир кесегинде тротуаргъа жамауат тийре даражасын къайтаргъанды.

Тамблагъы кюнню усталыгъы

Кёп болмай битеуроссей форумну чеклеринде компьютерден билим  бериу провайдерледени бири бардырып  Къабарты-Малкъар къырал университетде “В IT и точка” темагъа жоралап конференция болгъанды. Быллай жыйылыуну баш магъанасы жаш адамланы  тамблагъы кюнню усталыгъына - информация технологиялагъа   эслерин бурургъады. Анга эки жюзге жууукъ студент къатышханды. 

Усталыкъны дерси

РФ-ни Сюд приставларыны федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары Къабарты-Малкъар аграр университетни студентлери бла тюбешип, алагъа усталыкъны энчиликлерини юслеринден айтхандыла.